17/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­17/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή της κας Βασιλικής Χούντα συζ. Ηλία κλπ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
   
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
   
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 3.
   
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή της κας Βασιλικής Χούντα συζ. Ηλία κλπ» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 03-01-2017 αγωγή της Βασιλικής συζύγου Ηλία Χούντα κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται:

 1. η αναγνώριση της Βασιλικής συζ. Ηλία Χούντα ως ψιλής κυρίας και της Ειρήνης συζ. Αντρέα Γκίκα ως επικαρπώτριας του αναφερόμενου και περιγραφομένου στην αγωγή εδαφικού τμήματος (lα) ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της ΤΚ Μουλκίου στην θέση «Γκράβα»,
 2. να διαταχθεί η αποβολή του Δήμου Σικυωνίων καθώς και οποιοδήποτε τρίτου από το ανωτέρω περιγραφόμενο στην αγωγή εδαφικό τμήμα,
 3. η αναγνώριση της Βασιλική συζ. Ηλία Χούντα ως ψιλής κυρίας και του Ανδρέας Γκίκα του Κων/νου ως επικαρπωτή του αναφερόμενου και περιγραφομένου στην αγωγή εδαφικού τμήματος (lβ) ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της ΤΚ Μουλκίου στην θέση «Γκράβα»,
 4. να διαταχθεί η αποβολή του Δήμου Σικυωνίων καθώς και οποιοδήποτε τρίτου από το ανωτέρω εδαφικό τμήμα,
 5. η υποχρέωση καταβολής του Δήμου Σικυωνίων και της Γεωργίας Κλειούφη του Γεωργίου:

α) ποσό 33.576,00 € στη Βασιλική Χούντα και στην Ειρήνη Γκίκα έκαστος,

β) ποσό 18.784,00 € στη Βασιλική Χούντα και στον Ανδρέα Γκίκα έκαστος,

 1. η κήρυξη της παρούσας αγωγής προσωρινά εκτελεστή
 2. να καταδικαστούν ο Δήμος Σικυωνίων και η Γεωργία Κλειούφη στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του δικηγόρου.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.-Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου τον κο Άγγελο Τσιφτσή προκειμένου παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή της κας Βασιλικής Χούντα συζ. Ηλία κλπ, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Δ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή της κας Βασιλικής Χούντα συζ. Ηλία κλπ, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ε.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας.

ΣΤ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Η.- Η αμοιβή του δικηγόρου, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email