169/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   19η/18-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2016

 

Περίληψη:

«Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFENAT/GR/000275».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10420/14-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
  Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                Θέμα 8ο

 

     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFENAT/GR/000275» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθ. 11/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Μονοπατιού Ερμηνείας Περιβάλλοντος και Παρατηρητηρίου Πουλιών (LIFENAT/GR/000275) » προϋπολογισμού 12.600,00 € που θα χρηματοδοτηθεί από LIFE

(KA 02.70.7326.003) και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

  

Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Μονοπατιού Ερμηνείας περιβάλλοντος και Παρατηρητηρίου Πουλιών (LIFENAT/GR/000275)» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.70.7326.003 με ποσό 12.600,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στoν κ. Αθανασούλη Αθανάσιο του Ιωάννη με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:                                                                                                            – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»                                                          

– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»                                               του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

          του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»

– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης  

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας

     ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46  

            τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και

          τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

                                                                 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο  μ ό φ ω ν α

 

       Α.– Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Μονοπατιού Ερμηνείας Περιβάλλοντος και Παρατηρητηρίου Πουλιών (LIFENAT/GR/000275)» με απευθείας ανάθεση.

            

     Β.– Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην

         Επιχείρηση Αθανασούλης Αθανάσιος του Ιωάννη που εδρεύει στη Λαύκα Κορινθίας,

       είναι γραμμένη στο Νομαρχιακό Μητρώο του Νομού Κορινθίας με αριθμό μητρώου -359- για την

         τριετία από 26-02-2015 έως 25-02-2018 για έργα ή εργασίες (Χωματουργικά προϋπολογισμού

         18.000,00€, και Οικοδομικά προϋπολογισμού 18.000,00€) για τους Νομούς Κορινθίας και

         Αρκαδίας, με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

     Γ.– Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7326.003 που είναι γραμμένη στον

         προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 12.600,00 €

                που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα (LIFENAT/GR/000275 ) (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης   306/2016).

                                    

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας

     του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση  

     των τιμών του προϋπολογισμού.

     Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο

           Ε.Δ.Ε.

                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4.- Κελλάρης   Βασίλειος

                    

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 19 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email