167/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   19η/18-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2016

 

Περίληψη:

«Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη   Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Μεσινού, μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου, με την αριθ. 275/13-07-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10420/14-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
  Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Μεσινού, μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου, με την αριθ. 275/13-07-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.» εξέθεσε το από 15-07-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Τον Δήμαρχο Σικυωνίων

(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ: 6ο :

Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Μεσινού,  μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου, με την αρίθμ. 275/13-07-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.-

********************************

         Με την υπ’ αρίθμ. 275/13-07-2016 (ΑΔΑ: 6Ξ0ΥΩ1Θ-ΝΜΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Μεσινού,     με σκοπό την κάλυψη των αποχετευτικών αναγκών του υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Κοινοτικού Καταστήματος) και ειδικότερα προκειμένου να κατασκευαστεί χώρος εναπόθεσης λυμάτων (ανόρυξη βόθρου), μετά την αρίθμ. 302/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης

         Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7112.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων» ποσού 4.929,20 € για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Μεσινού.-

Κιάτο   15 Ιουλίου   2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

 

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                       Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

                    

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομοφώνως

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης μετά το από 15-07-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.7112.004 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων 302/2016 4.929,20

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4.- Κελλάρης   Βασίλειος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 19 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email