167/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17ο/30-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ167/2017

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8225/26-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ A’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα «Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 26-05-2017 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών που έχει εξής:

*******************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 26η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

2/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

3/ Μπουντή Γεωργία, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την αριθ. 380/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 58.870,97€ (χ. ΦΠΑ), ήτοι 73.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% όπως αναφέρεται στην αριθ. 6911/12-05-2017 διακήρυξη Δημάρχου.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

 1. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»( ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 6. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Το Ν.Δ. 2396/53 και της αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.
 8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου.
 9. Την αριθ. 04/2017 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017».
 10. Την αριθμ. 141/2017 Α.Ο.Ε.
 11. Την αριθ. 6911/12-05-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου.
 12. Του άρθρου 18 του Ν.4469/2017 περί διατήρησης της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης σε τοπική εφημερίδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ.28/1980, μέχρι την 01.01.2021.
 13. Την αριθ. 6912/12-05-2017 περιληπτική διακήρυξη (προκήρυξη) περί διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και δημοσιεύθηκε σε μία ημερήσια εφημερίδα (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ),

κηρύσσει την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσήλθε κανείς διαγωνιζόμενος για να παραδώσει προσφορά, δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή αποστελλόμενες ταχυδρομικά προσφορές καθώς και ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις, η Επιτροπή.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω μη υποβολής προσφορών.
 2. Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) της εργασίας χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 1 της εγκυκλίου 29 (Αριθ. Πρωτ. 19349/03-04-2007) του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 26-05-2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

             1                                                  2                                                    3

                                             Τσιοκάρας Ιωάννης                     Στούκας Νικόλαος                        Μπουντή Γεωργία

*******************************************************

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Την υπ’ αριθμ. 04/2017 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%),
 • Την υπ’ αριθμ. 141/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «Τακτική Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017», με ΑΔΑ: Ψ4ΕΠΩ1Θ-ΥΚΘκαι ΑΔΑΜ: 17REQ006177454 2017-05-12 (ΠΑΥ 247/2017).
 • Την υπ’ αριθμ. 6911/12.05.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006177644 2017-05-12.
 • Την υπ’ αριθμ. 6912/12.05.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 • το από 26-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.-Εγκρίνει το Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού που έγινε στις 26-05-2017 για την εκτέλεση της εργασίας «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017».

Γ.- Κηρύσσει ά γ ο ν ο τον συνοπτικό διαγωνισμό της 26ης-05-2017 για την εκτέλεση της εργασίας «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017», λόγω μη υποβολής προσφορών.

Δ.- Διαβιβάζειτο φάκελό του στο Δημοτικό Συμβούλιο για ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) της εργασίας χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 167/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-05-2017

Print Friendly, PDF & Email