162/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   19η/18-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2016

 

Περίληψη:

«Ορισμός   δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 22/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 18η Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10420/14-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος  Σπυρίδων       Πρόεδρος   Σπανός       Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς                Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος                Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου            Αθανάσιος     Μέλος                
  Κελλάρης              Βασίλειος   Αντιπρόεδρος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 22/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου

Σικυώνος» έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω, ήτοι:

α)Την υπ’ αριθμ. 22/2016 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία κοινοποιήθηκε προς το Δήμο μας την 12ην Ιουλίου 2016, με την οποία διατάσσεται ο προαναφερθείς να καταβάλλει στην εταιρία με την επωνυμία «AUDITOPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «AUDITOPINION ΕΠΕ» για κεφάλαιο το ποσό των 10.000,00 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και το ποσό των 190,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα,

β)τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ της 1ης παραγράφου του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπου ορίζεται ότι: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (…) ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων» καθώς και αυτών της 2ας παραγράφου του ιδίου ως άνω νόμου όπου αναφέρεται ότι «Για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.»

γ)το γεγονός ότι απαιτείται να διερευνηθεί η δυνατότητα περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής και

δ)ότι για την προαναφερθείσα διερεύνηση απαιτείται να διορισθεί δικηγόρος προκειμένου να μας παρέχει σχετική γνωμοδότηση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α. Ορίζει το Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, Σπυρίδωνα Σώκο, να γνωμοδοτήσει προς το Δήμο περί της άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 22/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Β. Ορίζει πως για την προαναφερθείσα γνωμοδότηση θ’ απαιτηθούν δύο (2) ώρες εργασίας.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη    στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €.        

                                                

                               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς    Ιωάννης

2. Ζάρκος    Δημήτριος

3. Πανάγου    Αθανάσιος

4.- Κελλάρης   Βασίλειος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 19 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email