161/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2016

 

Περίληψη: «Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 12ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπ’ όψη των μελών το από 07-07-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του Tεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχοντος έτους, που περιγράφεται ως εξής:

—————————————————————————————————————————-

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

1.- Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.20.7325.001με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 60.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 14.731,20 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 45.626,80 €           

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

Στον Κ.Α. 02.20.7135.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 14.731,20 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

2.- Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00)   60.911,60 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   34.480,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.431,60 € (60.911,60 – 34.480,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.30.7133.002του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου», πίστωση ποσού 15.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Στον Κ.Α. 02.30.6261.006του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες επισκευής-συντήρησης Ξύλινης Σκάλας στο Διατηρητέο Κτήριο στην Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 2.480,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Στον Κ.Α. 02.30.6661.006του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 15.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Στον Κ.Α. 02.00.6495.009του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου», πίστωση ποσού 2.000,00 €  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €.

3.- Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.00.6312.002 με   τίτλο   «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς», ποσού 10.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 10.000,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 € μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

Στον Κ.Α. 02.00.6312.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», πίστωση ποσού 10.000,00 €  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.000,00€.

—————————————————————————————————————————-

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του                          Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.-Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού

     έτους 2016, ως κάτωθι:

 

1. Από Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο     «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 60.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει     πίστωση   ποσού 14.731,20 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 45.626,80 €      

 

δια του αποθεματικού 1.1 Στον Κ.Α. 02.20.7135.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση   ποσού 14.731,20 €   δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
2. Από Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00)   60.911,60 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 34.480,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.431,60 € (60.911,60 – 34.480,00) μεταφέρει

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.7133.002του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου», πίστωση ποσού 15.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-

2.2 Στον Κ.Α. 02.30.6261.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες επισκευής-συντήρησης Ξύλινης Σκάλας στο Διατηρητέο Κτήριο στην Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 2.480,00 €   δημιουργώντας νέα πίστωση .-

2.3 Στον Κ.Α. 02.30.6661.006του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 15.000,00 €   δημιουργώντας νέα πίστωση .-

2.4 Στον Κ.Α. 02.00.6495.009του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης   κτιρίων του Δήμου»,   πίστωση ποσού 2.000,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €.

3. Από Κ.Α. 02.00.6312.002 με τίτλο     «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς», ποσού  10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού                                10.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 € δια του αποθεματικού 3.1 Στον Κ.Α. 02.00.6312.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», πίστωση ποσού 10.000,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.000,00€.

 

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email

161/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2016

 

Περίληψη: «Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 12ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπ’ όψη των μελών το από 07-07-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχοντος έτους, που περιγράφεται ως εξής:

—————————————————————————————————————————-

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

1.- Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.20.7325.001με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 60.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 14.731,20 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 45.626,80 €           

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

Στον Κ.Α. 02.20.7135.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 14.731,20 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

2.- Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00)   60.911,60 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   34.480,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.431,60 € (60.911,60 – 34.480,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.30.7133.002του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου», πίστωση ποσού 15.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Στον Κ.Α. 02.30.6261.006του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες επισκευής-συντήρησης Ξύλινης Σκάλας στο Διατηρητέο Κτήριο στην Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 2.480,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Στον Κ.Α. 02.30.6661.006του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 15.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Στον Κ.Α. 02.00.6495.009του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου», πίστωση ποσού 2.000,00 €  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €.

3.- Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.00.6312.002 με   τίτλο   «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς», ποσού 10.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 10.000,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 € μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

Στον Κ.Α. 02.00.6312.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», πίστωση ποσού 10.000,00 €  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.000,00€.

—————————————————————————————————————————-

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του                          Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

 

1. Από Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο     «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 60.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει     πίστωση   ποσού 14.731,20 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 45.626,80 €      

 

δια του αποθεματικού 1.1 Στον Κ.Α. 02.20.7135.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση   ποσού 14.731,20 €   δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
2. Από Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00)   60.911,60 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 34.480,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.431,60 € (60.911,60 – 34.480,00) μεταφέρει

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.7133.002του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου», πίστωση ποσού 15.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-

2.2 Στον Κ.Α. 02.30.6261.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες επισκευής-συντήρησης Ξύλινης Σκάλας στο Διατηρητέο Κτήριο στην Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 2.480,00 €   δημιουργώντας νέα πίστωση .-

2.3 Στον Κ.Α. 02.30.6661.006του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 15.000,00 €   δημιουργώντας νέα πίστωση .-

2.4 Στον Κ.Α. 02.00.6495.009του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης   κτιρίων του Δήμου»,   πίστωση ποσού 2.000,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €.

3. Από Κ.Α. 02.00.6312.002 με τίτλο     «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς», ποσού  10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού                                10.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 € δια του αποθεματικού 3.1 Στον Κ.Α. 02.00.6312.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», πίστωση ποσού 10.000,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.000,00€.

 

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email