160/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 11ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά την αριθ. 263/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και τις μελέτες με υπ’ αριθ. 4/2016 της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών και 20/2016, 18/2016, 15/2016, 14/2016, 13/2016, 12/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της 15/2016 της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Φύλαξη Δημοτικών Εγκαταστάσεων και χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου (Παροχή υπηρεσιών)» ποσού 1.091,20σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 296/2016.
  1. 2)Αριθ. 20/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής «Ενοικίαση Χημικής Τουαλέτας» ποσού 372,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6236.001 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 297/2016.
  1. 3)Αριθ. 18/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους» ποσού 755,16 € σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6693 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 292/2016.
  1. 4)Αριθ. 15/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων» ποσού 4.974,41 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.001 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 293/2016.
  1. 5)Αριθ. 14/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών πρασίνου της Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού 1.477,16 € σε βάρος του Κ.Α. 02.35.7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 294/2016.
  1. 6)Αριθ. 13/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων » ποσού 1.580,83 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6661.002 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 295/2016.
  1. 7)Αριθ. 12/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου» ποσού 4.992,24 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6635.002 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 291/2016.
  1. 8)Αριθ. 15/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου» ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6495.009 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 298/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά την 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών και 20/2016, 18/2016, 15/2016, 14/2016, 13/2016, 12/2016 μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της 15/2016 της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου μας καθώς και την αριθ. 263/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6278.001 Φύλαξη Δημοτικών Εγκαταστάσεων και χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου (Παροχή υπηρεσιών 296/2016 1.091,20€
02.70.6236.001 Ενοικίαση Χημικής Τουαλέτα 297/2016 372,00 €
02.35.6693 Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους 292/2016 755,16 €
02.15.6474.001 Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων 293/2016 4.974,41 €
02.35.7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών πρασίνου της Δ.Ε. Σικυωνίων 294/2016 1.477,16 €
02.30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων 295/2016 1.580,83€
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου 291/2016 4.992,24€
02.00.6495.009 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έκδοση   πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου 298/2016 2.000,00€
02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 299/2016 4.500,00€

                    

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                      Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                                2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email