16/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­16/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και θέρμανσης, μετά την παράταση των συμβάσεων με τις αρίθμ. 530 και 559/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και θέρμανσης, μετά την παράταση των συμβάσεων με τις αρίθμ. 530 και 559/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα» έθεσε υπόψη των μελών της το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

***************************************************

Μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με τις αρίθμ. 530 και 559/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, παρατάθηκαν η αρίθμ. 10458/2016 και 19768/2016 συμβάσεις μεταξύ του Δήμου μας και των προμηθευτών «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και «Χρήστου Δημητρίου» για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης αντίστοιχα, έως 30-04-2017 προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, απαιτείται η ψήφιση των σχετικών πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ως εξής:

 1. 1.Στον Κ.Α. 02.10.6641.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού
 2. 2.Στον Κ.Α. 02.10.6643.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», πίστωση ποσού
 3. 3.Στον Κ.Α. 02.20.6641.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού
 4. 4.Στον Κ.Α. 02.30.6641.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού .
 5. 5.Στον Κ.Α. 02.35.6644.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)», πίστωση ποσού .
 6. 6.Στον Κ.Α. 02.70.6641.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού .

***************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις υπ’ αριθμ. 530 και 559/2016 Α.Δ.Σ. σύμφωνα με το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 3/2017 3.500,00 €
02.10.6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3/2017 6.000,00 €
02.20.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 3/2017 36.000,00 €
02.30.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 3/2017 36.000,00 €
02.35.6644.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) 3/2017 1.500,00 €
02.70.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 3/2017 3.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 86.000,00

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
       Βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους ογδόνταέξι χιλιάδων Ευρώ #86.000,00#, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και θέρμανσης, μετά την παράταση των συμβάσεων με τις αρίθμ. 530 και 559/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
       Καταχωρήθηκε με Α/Α 3/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email