159/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2016

 

Περίληψη:

«Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων

    έργου έτους 2016 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων   Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος       Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 10ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί : «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2016» έθεσε υπόψη το από 21-06-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας , που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Τον Δήμαρχο Σικυωνίων

(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ: 10ον

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2016.-

********************************

         Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση των πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2016, αναλυτικά όπως παρακάτω:

  1. 1.Στον Κ.Α. 02.20.6322 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού
  2. 2.Στον Κ.Α. 02.30.6322 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού
  3. 3.Στον Κ.Α. 02.70.6322 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού 640,26 €

Σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης:

Π.Α.Υ.:   284/2016 για ποσό     3.412,64 €

Κιάτο   21 Ιουνίου   2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

και Προμηθειών

 

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                        Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

                                        
                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σύμφωνα με το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 284/2016      1.084,70
02.30.6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών  

αυτοκινήτων

284/2016      1.687,68
02.70.6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών            

αυτοκινήτων

284/2016       640,26

 

         Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

                                                                          

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                               2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

Print Friendly, PDF & Email