158/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2016

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής της δικηγόρου Παπαδοπούλου Σοφίας για σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης- διαμαρτυρίας- δήλωσης κατά της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος           Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος           Σπανός   Κων/νος           Μέλος          
Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος          

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 9ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση δαπάνης αμοιβής της δικηγόρου Παπαδοπούλου Σοφίας για σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης- διαμαρτυρίας- δήλωσης κατά της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 21-06-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

                                                                   Προς

Τον Δήμαρχο Σικυωνίων

(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 9ο  

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 347,20 € της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης-διαμαρτυρίας-δήλωσης κατά της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., προκειμένου η ως άνω να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας στην περιοχή Πικραγγουριά του οικισμού Παραλίας της Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου {Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη}.-

*******************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

         Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

         Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Σοφία Παπαδοπούλου (εξώδικη πρόσκληση-διαμαρτυρία-δήλωση) για 3,5 ώρες προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 87/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (347,20) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης-διαμαρτυρίας-δήλωσης κατά της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., προκειμένου η ως άνω να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας στην περιοχή Πικραγγουριά του οικισμού Παραλίας της Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου {Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη}».

         Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Σοφία Παπαδοπούλου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (347,20) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 21 Ιουνίου 2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

 

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                       Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                                

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

       A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 347,20 στην Δικηγόρο Παπαδοπούλου Σοφία που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 87/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

       B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 347,20 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου.

                                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                                2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email