158/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16ο/17-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ158/2017

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής 400,00 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της παραίτησης ή μη του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση του προαναφερθέντος κατά της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», περί της εξαφάνισης ή μη της υπ’ αρίθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6921/12-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 4.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 400,00 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της παραίτησης ή μη του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση του προαναφερθέντος κατά της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», περί της εξαφάνισης ή μη της υπ’ αρίθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 12-05-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 400,00 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη, για σύνταξη

γνωμοδότησης περί της παραίτησης ή μη του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση του

προαναφερθέντος κατά της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», περί

της εξαφάνισης ή μη της υπ’ αρίθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Κορίνθου.

*******************************

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

         Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

         Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η δικηγόρος Κα Μαρίνα Καλλιανιώτη (γνωμοδότηση και το αρίθμ. 43/2017 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) για 5 ώρες προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αρίθμ. 44/2017 Απόφαση Δημάρχου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 56/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (400,00) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη γνωμοδότησης περί της παραίτησης ή μη του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση του προαναφερθέντος κατά της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», περί της εξαφάνισης ή μη της υπ’ αρίθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου».

         Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Κας Μαρίνας Καλλιανιώτη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (400,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 12 Μαΐου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                        

                        Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                    και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                         Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

       A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 400,00 στην Δικηγόρο Μαρίνα Καλλιανιώτη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 56/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

       B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 400,00 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό158/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  3. 3.Μυττάς Ιωάννης
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-05-2017

Print Friendly, PDF & Email