157/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2016

 

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε άσκηση Ανακοπής του Κίσσα   Μιχαήλ, περί ακύρωση της αριθ. 98/2016 απόφασης Δημάρχου. »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                

Θέμα 8ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμoύ Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε άσκηση Ανακοπής του Κίσσα Μιχαήλ, περί ακύρωση της αριθ. 98/2016 απόφασης Δημάρχου», εξέθεσε ότι ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατατέθηκε η από 24-06-2016 ανακοπή του Μιχαήλ Κίσσα του Θεοδώρου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής (Οδός Φλωρίνης αριθ. 26α) κατά του Δήμου Σικυωνίων περί ακύρωσης της υπ. αριθ. 98/26-05-2016 απόφασης δημάρχου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατάτηνδικάσιµοτης 25/11/2016 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον κ. Σπυρίδωνα Σώκο,                               δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Κορίνθου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση της από 24-06-2016 ανακοπής του Μιχαήλ Κίσσα του Θεοδώρου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής (Οδός Φλωρίνης αριθ. 26α) στη δικάσιμο της 25/11/2016 και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Β.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή του κ. Μιχαήλ Κίσσα του Θεοδώρου, απορριφθεί από το Ειρηνοδικείο Σικυώνος και ο προαναφερθείς προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή του κ. Μιχαήλ Κίσσα του Θεοδώρου, γίνει αποδεκτή από το Ειρηνοδικείο Σικυώνος, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Ε.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Στ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                   Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                                2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

Print Friendly, PDF & Email