156/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2016

 

Περίληψη: «Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφαση Δημάρχου   περί (Ορισμού του Δικηγόρου Σώκου   Απόστολου, προκειμένου να καταθέσει   για λογαριασμό του Δήμου παρέμβαση κατά της Γκιούλη Ευαγγελίας κ.λ.π»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                

Θέμα 7ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφαση Δημάρχου περί (Ορισμού του Δικηγόρου Σώκου Απόστολου, προκειμένου να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου παρέμβαση κατά της Γκιούλη Ευαγγελίας κ.λ.π», έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. 78/2016 Απόφαση Δημάρχου, με αριθ. Πρωτ. 5432/22-04-2016 και (Α.Δ.Α. 7Κ5ΕΩ1Θ-3ΓΖ) με την οποία ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, τον δικηγόρο Κορίνθου κ. Σώκο Απόστολο, προκειμένου να καταθέσει στο όνομα του Δήμου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων παρέμβαση κατά της Ευαγγελίας Γκιούλη και λοιπών και υπέρ του κύρους της υπ’ αριθ. 11818/2013 εκδοθείσας απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 και του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την αριθ. 78/2016 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθ. Πρωτ. 5432/22-04-2016 και (Α.Δ.Α. 7Κ5ΕΩ1Θ-3ΓΖ) περί ορισμού του δικηγόρο Κορίνθου κ. Σώκο Απόστολο, προκειμένου να καταθέσει στο όνομα του Δήμου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων παρέμβαση κατά της Ευαγγελίας Γκιούλη και λοιπών και υπέρ του κύρους της υπ’ αριθ. 11818/2013 εκδοθείσας απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

             Β. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

               Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 30.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                                2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email