156/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16ο/17-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ156/2017

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του προσώπων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6921/12-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 4.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του προσώπων»,oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 15.05.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 15η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

        1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών

        2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

        3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», 1ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου), προϋπολογισθείσης αξίας 27.350,97 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 5/2017μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την με αριθμό 81/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017).
 • Την αριθμ. πρωτ. 4159/30-3-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • Τα σχετικά πρακτικά, με ημερομηνίες 13, 20 & 21 Απριλίου 2017, της Επιτροπής διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 • Την υπ’ αριθ. 122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού [για τον 1ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου)] η εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 122/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Την αριθμ. πρωτ. 5741/28-4-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της διαδικασίας.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα ο φάκελος των δικαιολογητικών της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με αριθ. Πρωτ. 6788/11-5-2017, ο οποίος και παραδόθηκε στην Επιτροπή.

Εν συνεχεία η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος είναι καλά σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή του και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτόν, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6
Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Συστατική πράξη επιχείρησης & Νόμιμη εκπροσώπηση Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής & Υπεύθυνη Δήλωση
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016, κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό, είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2της αριθ. πρωτ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης και

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [για τον 1ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου)],στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Τ.Κ. 20100 Κόρινθος, με Α.Φ.Μ. 093252125, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27410-83535, 24581, 25204 & φαξ. 27410-72455, έναντι συνολικού ποσού 22.984,72 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 25.972,73 € με Φ.Π.Α. 13%.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 12/4/2017 προσφορά της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 15 Μαΐου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος                2/ Μπουντή Γεωργία                3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Την υπ’ αριθμ. 4159/30.03.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006001557 2017-03-30,
 4. Την υπ’ αριθμ. 4160/30.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
 5. Την υπ’ αριθμ. 122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη των πρακτικών επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών της εν λόγω προμήθειας με ΑΔΑ: 64ΛΚΩ1Θ-ΒΙΝ.
 6. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 122/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
 7. την υπ’ αριθμ. 5741/28-04-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 8. τον υπ’ αριθμ. 6788/11-05-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»,
 9. τo από 15-05-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Εγκρίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών το από 15-05-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων» του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου).

B.- Κατακυρώνει και κηρύσσει ανάδοχοτο αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κόρινθο στο 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, με Α.Φ.Μ. 093252125, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27410-83535, 24581, 25204 & φαξ. 27410-72455, έναντι συνολικού ποσού 22.984,72 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 25.972,73 € με Φ.Π.Α. 13%, σε βάρος των Κ.Α. 20.6063.008, 30.6063.008, 35.6063.008 και 70.6063.008 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προερχόμενων από Ιδίους Πόρους, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
  1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ    
  1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,09 20.239,12 €  
  2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,30 2.745,60 €  
  ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 22.984,72 €  
  Φ.Π.Α. 13% 2.988,01 €  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.972,73 €  
                 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 12/4/2017 προσφορά της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

H προσφορά της εν λόγω εταιρείας, δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράςγια το συγκεκριμένο είδος και κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο.

Γ.-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Μυττάς Ιωάννης
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-05-2017

Print Friendly, PDF & Email