155/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2016

 

Περίληψη: «Έγκριση της αριθ. 125/2016 απόφαση Δημάρχου   περί (Ορισμού Δικαστικού   Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Κορωνιώτη Σωτήριο για επίδοση δικογράφων )»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση της αριθ. 125/2016 απόφαση Δημάρχου περί (Ορισμού Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Κορωνιώτη Σωτήριο για επίδοση δικογράφων )», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθ. 125/28-06-2016 απόφασή του με αριθ. Πρωτ. 9570/28-06-2016 και (ΑΔΑ:6ΡΚ0Ω1Θ-ΜΧΧ) όπου λόγω της αναγκαιότητας επίδοσης δικογράφων κατά της Αικατερίνης Γιοσμά και λοιπών και κατά της Μαγδαληνής Παπαγιαννοπούλου, όρισε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου , τον κ. Σωτήριο Κορωνιώτη για να προβεί στην επίδοση των ως άνω αναφερομένων δικογράφων .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών, την υπ’ αριθ. 125/2016 απόφαση Δημάρχου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

  

       Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 125/28-06-2016 απόφαση του Δημάρχου, με αριθ. Πρωτ. 9570/28-06-2016 και

           (ΑΔΑ:6ΡΚ0Ω1Θ-ΜΧΧ).

    

     Β.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό € 2.000,00.

    Γ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμόΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.-

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                               2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email