155/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22ο/15-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2018

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη Πρακτικών Παραλαβής, Αποσφράγισης και Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της «Προμήθειας υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4712/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη Πρακτικών Παραλαβής, Αποσφράγισης και Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ‘Προμήθειας υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

¨       Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμ. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων,

¨       To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται,

¨       Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

¨       Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

¨       Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 498/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΣΩΩΩ1Θ-ΩΜΤ) περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2018 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: α) Στούκα Νικόλαο β) Τσιοκάρα Ιωάννη γ) Νταγκαζίδη Μιχαήλ,
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1761/21.02.2018 Διακήρυξη,
 3. την υπ’ αριθμ. 119/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:75ΟΥΩ1Θ-Ξ90) περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού κήρυξης προσωρινού αναδόχου για τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό,
 4. Την υπ’ αριθμ. 3914/19-04-2018 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 5. Την από 03-05-2018 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
 6. Τον υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4538/07-05-2018 φάκελο με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”,
 7. 7.Το από 07.05.2018 Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**********************************************

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 2018 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 και για την παράγραφο 2.2.3.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO, OHSAS ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1 ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

*Δικ. Νο2: δεν προσκομίστηκε φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.

*Δικ. Νο4: δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (taxisnet).

*Δικ. Νο8: δεν προσκομίστηκε 3η βεβαίωση καλής εκτέλεσης-συνεργασίας.

Για τις παραπάνω ελλείψεις η Επιτροπή

γνωμοδοτεί

για την παροχή προθεσμίας στην εταιρεία “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 54500), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της ανωτέρω διακήρυξης.

Κιάτο 7 Μαΐου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**********************************************

 1. Την από 10-05-2018 υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
 2. Τον υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4775/14-05-2018 φάκελο με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”,
 3. 10.Το από 14-05-2018 Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Ελέγχου Συμπληρωματικών δικαιολογητικών Κατακύρωσης το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**********************************************

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 2018 προέβη στον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, ήτοι:

 • φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
 • αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (taxisnet).
 • 3η βεβαίωση καλής εκτέλεσης-συνεργασίας.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”με το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 1761/21-02-2018 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του 1ου και 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», συνολικού προϋπολογισμού 624.848,64€ με Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι 503.910,19€ χωρίς Φ.Π.Α.), στην“ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106302000, 210772526 φαξ: 2107705847 και με ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (-1,9 %) Επιβάρυνση ένα κόμμα εννέα τοις εκατό

2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης (-0,5 %) Επιβάρυνση μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93280προσφορά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 01/2018 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 1761/21-02-2018 διακήρυξης.

Κιάτο 14 Μαΐου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**********************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής του εν θέματι διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

¨       την Ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 εδαφ. δ και ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα από 07.05.2018 και 14.05.2018 Πρακτικά της Επιτροπής του εν θέματι διαγωνισμού καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα από 07.05.2018 και 14.05.2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του».

Β. Κατακυρώνει και αναθέτει τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», συνολικού προϋπολογισμού 624.848,64€ με Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι 503.910,19€ χωρίς Φ.Π.Α.), στηνΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106302000, 210772526 φαξ: 2107705847 και με ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (-1,9 %) Επιβάρυνση ένα κόμμα εννέα τοις εκατό

2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης (-0,5 %) Επιβάρυνση μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93280προσφορά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 01/2018 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 1761/21-02-2018 διακήρυξης.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 3.3 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο15-05-2018

Print Friendly, PDF & Email