153/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2016

 

Περίληψη: «Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.000,00€ από τον κ. Ρέστα Βλάσιο για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδικών πινάκων ανάρτησης πένθιμων αγγελτηρίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος           Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.000,00€ από τον κ. Ρέστα Βλάσιο για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδικών πινάκων ανάρτησης πένθιμων αγγελτηρίων» έθεσε υπόψη των μελών την από 21-06-2016 αίτηση του κ. Ρέστα Βλασίου, με την οποία μας ζητεί όπως κάνουμε δεκτή τη δωρεά των χιλίων ευρώ (1.000,00)€ για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδικών πινάκων ανάρτησης πένθιμων αγγελτηρίων

   Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

   Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις της παρ. η του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την από 21-06-2016 αίτηση του κ. Ρέστα Βλασίου.

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Α π ο δ έ χ ε τ α ι    την δωρεά των χιλίων ευρώ (1.000,00)€ για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδικών πινάκων ανάρτησης πένθιμων αγγελτηρίων στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου από τον κ. Ρέστα Βλάσιο του Ιωάννη.

2.- Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κ. Ρέστα Βλάσιο του Ιωάννη, για την προσφορά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να μιμηθούν και άλλοι.

 

   Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για τροποποίηση του προϋπολογισμού.                

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                               2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email