151/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2016

 

Περίληψη: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού» και έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:

 1. 1 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. 2 Την αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β’/185/23.3.93),[εφόσον συμβαδίζει με το (1.3)].
 3. 3Τις διατάξεις του Ν.3463/06 ( ΦΕΚ. 114 Α /8.6.2006 )
 4. 4Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 5. 5Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν αντιτίθενται με το Ν. 2286/95.
 6. 6Την Π1/3306/2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Εξαίρεσης Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.».
 7. 7Την Π1/3305/03-11-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί αναπροσαρμογής του χρηματικού ορίου του πρόχειρου διαγωνισμού προμηθειών και εργασιών.
 8. 8Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (άρθρο. 157), στον οποίο καθορίζονται οι εγγυήσεις συμμετοχής & καλής εκτέλεσης.

     2.- Την υπ’ αριθ. 14/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

3.- Toν K.A. 20.6691.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 που είναι γραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού».

Και εισηγήθηκε να καταρτισθούν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως στο σχέδιο της μελέτης που αναγράφονται, για τη σύντομη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

           

A.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 14/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ με Φ.Π.Α.

B.-Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει πίστωση ποσού 30.000.00€ εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 20/6691.002 του προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 290/2016).

Γ.- Αποφασίζει την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Δ.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης όπως παρακάτω:

                                                                                               

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € με το Φ.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας, ισχύουν:

 1. 1Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ. 87Α΄/07.07.10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. 2Η υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185Β΄/23.03.93),[εφόσον συμβαδίζει με το (1.3)].
 3. 3Ο Ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114Α΄/08.06.06)
 4. 4Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ. 19Α΄/01.02.95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 5. 5Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ. 19Α΄/01.02.95)
 6. 6Η Π1/3306/2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Εξαίρεσης Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.».
 7. 7Η Π1/3305/03-11-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί αναπροσαρμογής του χρηματικού ορίου του πρόχειρου διαγωνισμού προμηθειών και εργασιών.
 8. 8Ο Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.14)
 9. 9Ο Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29Α΄/19.03.15)
 10. 10Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 απόφαση 37/2015 , περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις μετά την     δημοσίευση του ν.4281/201

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι:

 1. 1Η διακήρυξη
 2. 2Οι συγγραφές υποχρεώσεων

2.3     Οι τεχνικές προδιαγραφές

2.4     Η προσφορά του αναδόχου

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου με κωδικό : Κ.Α. 20-6691.002 (30.000,00)

ΑΡΘΡΟ 4Ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/08/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 09:30 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, Γ. Γεννηματά 2 , Τ.Κ. 20200, Κιάτο.

 1. 1Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και να λάβουν ασυμπλήρωτα σφραγισμένα έντυπα (Προϋπολογισμός Προσφοράς) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 2. 2Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών), αποτελείται από τους:

1) Νταγκαζίδη Μιχαήλ

2) Χήτα Αμαλία

3) Κακάτση Αικατερίνη

                          και τα εξής αναπληρωματικά :

1) Τσιοκάρα Ιωάννη

2) Τσήρο Νικόλαο

3) Ρομπόρα Ελένη

ορισμένους με βάση την απόφαση 338/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : Δεκτοί στο διαγωνισμό

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α)   Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές.

β)   Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

γ)   Συνεταιρισμοί

δ)   Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : Τρόπος υποβολής των προσφορών

      Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, θα επιφέρει επί ποινή αποκλεισμού τον αποκλεισμό της αντίστοιχης προσφοράς.

 1. 1Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική γλώσσα ή σε νόμιμη μετάφραση ενώ θα επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα.
 2. 2Οι προμηθευτές δύνανται να δώσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού και μόνο.
 3. 3Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους με την επίδειξη της ταυτότητας τους ή από τους εκπροσώπους αυτών προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
 4. 4Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της παρ. 6.5. του παρόντος άρθρου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
 5. 5Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

<<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>

Του διαγωνισμού της 25/08/2016

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υπό του Ο.Τ.Α. Δήμο Σικυωνίων

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α.   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο επόμενο άρθρο 7 της παρούσας, με τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους και η εγγύηση συμμετοχής.

β.   Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη :

<<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>

Του διαγωνισμού της 25/08/2016

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υπό του Ο.Τ.Α. Δήμο Σικυωνίων

      Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα είδη σε €. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.6  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6.7  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.

            Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 7Ο : Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής.

      Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού την βεβαίωση εκπροσώπησης που αναφέρονται παρακάτω και τα δικαιολογητικά των παρ. 7.1 & 7.2 που ακολουθούν:

 • Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

 

7.1 α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 3μήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων όσο & του τυχόν απασχολούμενου προσωπικού τους αλλά και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού θα υποβάλλεται πίνακας των απασχολούμενων ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2 και 3 εκδίδονται με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου έγγραφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 2 και 3 της παραγράφου 7.1.α. της παρούσας
 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Γ.   ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α΄ και β΄ εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο έγγράφου.

Δ.   ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (7.1.α.2) και (7.1.α.3) της παρούσας.

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
 2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στους οποίου μετέχουν οι επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
 4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφο.

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

 1. Οι πιο πάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
 • Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
 • Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
 1. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των 2 και 3 της παραγράφου 7.3 α΄ του άρθρου 7 της παρούσας.
 2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
 3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανώτερη βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για Δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7.2   Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος και ειδικότερα όπως αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 “περί εκδόσεως ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.“ (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93).

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής:

 • Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα αναφέρει, προκειμένου να αξιολογηθούν.
 • Δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια προϊόντος.
 • Δήλωση για την εκτέλεση ή μη από αυτούς ομοίων προμηθειών με τις προσφερόμενες που θα   αναφέρει με λεπτομέρεια τους Δήμους που έχει προμηθεύσει όμοια είδη, τους χρόνους παράδοσης και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
 • Δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας το υπό προμήθεια υλικό, στο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.
 • Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατασκευαστή, καθώς και εναρμόνιση με τα πρότυπα ποιότητας.
 1. 7.3     Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού-Κατακύρωση – Σύμβαση

Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε φάκελο που θα περιέχει:

 1. 1.Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, την εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
 2. 2.Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο την Οικονομική Προσφορά, συντεταγμένη κατά τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 της διακήρυξης.
 3. 3.Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.
 4. 4.Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο αμοιβής.
 5. 5.Αφού περάσει η ώρα της παραγράφου 8.4 αυτού του άρθρου, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορών, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα, αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και καταγράφονται τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στον ανοικτό φάκελο Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών το αρμόδιο όργανο συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους διαγωνιζόμενους. Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί με FAX ή τηλεγράφημα, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

 1. 7Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο.
 2. 8Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
  1. 9Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό.

 1. 10Το αρμόδιο όργανο συνεδριάζει για την αξιολόγηση των προσφορών, σε μυστική συνεδρίαση και αφού λάβει υπόψη του:
 • Τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 • Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ειδοποιεί τους διαγωνιζόμενους και παρουσία αυτών ανακοινώνει τα αποτελέσματα, καθώς και αυτούς που αποκλείσθηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών, είτε λόγω απόκλισης της προσφοράς αυτών από ουσιώδη όρο της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών.

 1. 11Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.
 2. 12Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 3. 13Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος.
 4. 14Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότηση του μαζί με αιτιολόγηση, επί τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, προς τη Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει, μία εκ των περιπτώσεων των αναφερομένων στο αρθρ. 21 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 ( ΕΚΠΟΤΑ ).
 5. 15Το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο (Οικονομική Επιτροπή) αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και τη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση – ανάθεση της προμήθειας.
 6. 16Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. Το είδος.

Β. Την ποσότητα.

Γ. Την τιμή.

Δ. Τον φορέα για το οποίο προορίζεται το υλικό.

Ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

Στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελική έγκρισης.

Ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

 1. 17Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
 2. 18Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από (10) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 3. 19Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλέτυπο στον αλλοδαπό προμηθευτή.

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με το άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

 1. 20Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.
 2. 21Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποιότητα.

Δ. Την τιμή.

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

Στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

ι. Τον τρόπο πληρωμής.

Ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

Ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Ιγ. Την παραλαβή αυτών.

 1. 22Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.
 2. 23Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το υπό προμήθεια είδος που παραδόθηκε.

Β. Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Γ. Εκπληρωθούν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 9Ο : Εγγυήσεις

 1. 1Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό (πέντε) 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών δηλαδή :

1.   Την ημερομηνία έκδοσης.

2.   Τον εκδότη.

3.   Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

4.   Τον αριθμό της εγγύησης.

5.   Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.   Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

8.   Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9.   Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Δ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

 1. 2Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
 2. 3Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
 3. 4Έντοκα γραμμάτια δημοσίου.

Α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

Β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους.

Γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Τιμές προσφορών, επιβαρύνσεις μειοδοτών

 1. 1Επί ποινή αποκλεισμού για λόγους ομοιογένειας και συμβατότητας των υλικών, γίνονται δεκτές προσφορές μόνο επί του συνόλου των υλικών και όχι για μέρους αυτών.
 2. 2Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε €, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα περιλαμβάνονται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. 3Η τιμή θα δίνεται κατά τεμάχιο σε € για παράδοση του εμπορεύματος ελευθέρου στο Δήμο Σικυωνίων (σύμφωνα με τους όρους της παρούσας).
 4. 4Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 5. 5Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α.:
 • (1,5%) υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
 • (0,5%) υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.
 • (0,1%) για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 • Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί του τιμολογίου πώλησης όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο.
 • Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον νόμο, βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Ισχύς προσφορών

11.1   Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11.2   Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις, να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μηνών, κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.

Μετά τη λήψη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος για τη ματαίωση του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Προέλευση των προσφερομένων υλικών

 1. 1Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν με την προσφορά τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
 2. 2Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς, απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται κα η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου), για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος, από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. 3Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. 4Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Προσκόμιση δείγματος

   Οι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού στην προσκόμιση δείγματος, εφόσον τους ζητηθεί, σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

   Το δείγμα στο οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός θα παραμένει στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας. Τα υπόλοιπα δείγματα όπως και το δείγμα του προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια θα επιστρέφεται αμέσως μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

 1. 1Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα. Θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής:

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 1. 2Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά.

 1. 3Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών, καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 2. 4Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Γλώσσα σύνταξης προσφορών

   Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 16ο : : Χρόνος παράδοσης υλικών

 1. 1Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια υλικών, ορίζεται σε

ενενήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης σε σχέση με το άρθρο 8 της παρούσας.

 1. 2Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
 2. 3Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
 3. 4Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή παραλαβής, μέχρις έκδοσης της απόφασης, σχετικής με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που παρέλθει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος.
 4. 5Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.
 5. 6Μετά από την προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται, η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
 6. 7Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά, εντός του χρόνου παράδοσης. Η διαδικασία παραλαβής και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 18ο : Χρόνος παραλαβής των υλικών

 1. 1Η παραλαβή του ή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
 2. 2Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια), που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
 3. 3Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτών, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής τους στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
 4. 4Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από την Επιτροπή που ανασυγκροτείται, με απόφαση του Γραμματέα της Περιφέρειας, με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών σχετική με την εφαρμογή “Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή, στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α.      Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

Β.      Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί η παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Η παραπάνω Επιτροπή Ελέγχου της παραγράφου αυτής, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 19ο : Ποιοτικός έλεγχος

 1. 1Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο της κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει με δαπάνες του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου, το γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημιά που προέκυψε για τον Ο.Τ.Α.
  1. 2 Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου, ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία, κ.λ.π. του προς έλεγχο υλικού.

Β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού, όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του.

Γ.            Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.

Δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.

Ε.            Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.

 1. 3 Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
 2. 4 Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
 3. 5 Το διεθνές γραφείο υποχρεούται:

α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.

Β. Να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου ή από έκδοση πιστοποιητικού από εσφαλμένα στοιχεία.

 1. 6 Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει Επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της Επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 20ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

 1. 1Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας, επιβάλλονται, εκτός των προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 16 της παρούσας, χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη εκπρόθεσμα.

Β. Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

 1. 2Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
 2. 3Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση με ίσο ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
 3. 4Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέρα του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
 4. 5Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
 5. 6Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληροί τις προδιαγραφές, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει την παρτίδα αυτή εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 22Ο: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

 1. 1Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
 2. 2Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας.
 3. 3Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σε αυτόν κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.

ΑΡΘΡΟ 23ο : Εγγύηση

 1. 1Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι αυτό το σύνολο από το υλικό αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 24ο : Τρόπος πληρωμής

 1. 1Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του υπό προμήθεια προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο : Λήψη πληροφοριών – Δημοσίευση

25.1 Αντίγραφο της διακήρυξης υπάρχει στα γραφεία του Δήμου και βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως καθορίζεται στην παρ. 4.1 της παρούσης διακήρυξης.

25.2 Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3548/07 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

25.3 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                               2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email