150/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18η/11-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2016

 

Περίληψη: «Έγκριση απολογισμού Εσόδων Εξόδων Οικονομικού έτους 2015 »

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10038/06-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν

– 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση απολογισμού Εσόδων Εξόδων Οικονομικού έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο προέλεγχος του απολογισμού του Δήμου.

           Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην οικονομική Επιτροπή λογαριασμό διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

          Στη συνέχεια μέσα σε δύο (2) μήνες από τη στιγμή της παραλαβής των λογαριασμών, η Οικονομική Επιτροπή τους προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) μέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό, μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την Γ878/2006 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο προέλεγχος των λογαριασμών Οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως για τον οικείο ισολογισμό από την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση , ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από την διάταξη αυτή, δηλαδή και μετά το τέλος Απριλίου του έτους που έπεται του λήξαντος οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού.

Στη σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ασκήσουμε έλεγχο για τον απολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2015.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά την επεξεργασία του απολογισμού χρήσης έτους 2015, από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία που μας υπέβαλε ο Ταμίας του Δήμου μας και σας έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη, σα καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού, όπως μας τα υπέβαλε το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 6418/11-05-2016 εισήγησή του που έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Από 01/01/2015 έως 31/12/2015

  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν      
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ   ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
      ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΥΠΟΛΟΙΠΑ
      ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ      
             
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 1.463.483,65 1.427.465,17 158.805,09 304.575,97 964.084,11
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 5.986.647,00 4.349.941,79 0,00 4.680.511,34 -330.569,55
ΤΑKTIKA 8.770.007,23 8.474.591,97 375.651,77 6.203.742,99 1.895.197,21
Χρηµατικό Υπόλοιπο 0,00 563.064,72 0,00 563.064,72 0,00
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 5.691.910,96 209.972,17 0,00 0,00 209.972,17
           
Σύνολο Εσόδων: 21.912.048,84 15.025.035,82 534.456,86 11.751.895,02 2.738.683,94
             
    Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ    
    ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
            ΠΛΗΡΩΤΕΑ
             
    Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 5.090.372,22 0,00 0,00 0,00
    ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 202.432,00 143.027,18 143.027,18 0,00
    ΤΑKTIKA 9.855.278,08 5.150.311,23 5.150.311,23 0,00
    ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 6.763.966,54 3.000.956,67 3.000.956,67 0,00
    Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Σύνολο Εξόδων : 21.912.048,84 8.294.295,08 8.294.295,08 0,00
         
Χρηµατικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 3.457.599,94    


                                                                                                                                                                                                                                                             

     Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ.Κ 3463/2006.

3.- Την υπ’ αριθ. 6418/11-05-2016 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου μας.

4.- Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.

5.- Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 57823/05-08-2008 και

6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 

 

 

Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία, έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής:

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Από 01/01/2015 έως   31/12/2016

  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν      
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ   ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
      ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΥΠΟΛΟΙΠΑ
      ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ      
             
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 1.463.483,65 1.427.465,17 158.805,09 304.575,97 964.084,11
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 5.986.647,00 4.349.941,79 0,00 4.680.511,34 -330.569,55
ΤΑKTIKA 8.770.007,23 8.474.591,97 375.651,77 6.203.742,99 1.895.197,21
Χρηµατικό Υπόλοιπο 0,00 563.064,72 0,00 563.064,72 0,00
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 5.691.910,96 209.972,17 0,00 0,00 209.972,17
           
Σύνολο Εσόδων: 21.912.048,84 15.025.035,82 534.456,86 11.751.895,02 2.738.683,94
             
    Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ    
    ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
            ΠΛΗΡΩΤΕΑ
             
    Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 5.090.372,22 0,00 0,00 0,00
    ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 202.432,00 143.027,18 143.027,18 0,00
    ΤΑKTIKA 9.855.278,08 5.150.311,23 5.150.311,23 0,00
    ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 6.763.966,54 3.000.956,67 3.000.956,67 0,00
    Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Σύνολο Εξόδων : 21.912.048,84 8.294.295,08 8.294.295,08 0,00
         
Χρηµατικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 3.457.599,94    


B.- Καταρτίζει τον απολογισμό και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή του για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

           1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                              2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                               3. Πανάγου Αθανάσιος              

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email