15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­15/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη» έθεσε υπόψη των μελών της το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

***************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 του Ν. 4270/2014 για την «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

***************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό, σταδιακά και ανάλογα με την πορεία των έργων, εργασιών, προμηθειών (συνεχιζόμενων και αποπληρωμή παλαιών) κατά το τρέχον έτος, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.
02.00.6117.002 Γιατρός Εργασίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – χρονικό διάστημα από 01/11/2016 έως 31/10/2017) 65 3.000,00
02.00.6117.012 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων προς αγορά ή απαλλοτρίωση από το Δήμο μας (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 66 615,00
02.00.6495.010 Απόδοση μισθωμάτων στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ (12ος /2015 και 4ος/2016 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2016) 67 3.600,00
02.00.6718.005 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ποσοστού 60% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2015) 68 7.605,00
02.00.6718.007 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ποσοστού 60% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2016) 69 7.605,00
02.00.6737.007 Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του ΕΙΔ. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΣ 2020 {Υποστήριξη της Τεχν.Γραμμ. Ειδ. Αναπτυξ. Προγρ/τος στην Περιφ. Πελ/νήσου για τα έτη 2013-2014 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 70 12.300,00
02.00.6737.008 Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) 71 3.296,00
02.10.6264.012 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2016 έως 10ος/2017)- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 72 442,80
02.10.6264.018 Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Από 6ος/2016 έως και 5ος/2017) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 73 1.180,80
02.10.6265.006 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 74 10.449,33
02.10.6265.010 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 75 11.199,37
02.15.6162.001 Δαπάνες για υλοποίηση σύμβασης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία {ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ} για τη λειτουργία του θεσμού Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 76 615,00
02.15.7135.006 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 77 12.003,20
02.20.6063.002 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 78 5.596,39
02.20.6721.001 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2014- 79 94.600,00
02.25.6262.002 Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 80 22.295,20
02.25.7135.008 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014= 2.076,60€)+(Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016= 5.000,00€ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- (Απόφαση Δημάρχου Α.Δ.: 315/2016) 81 7.076,00
02.25.7135.008 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- (Α.Ο.Ε. : 389/2016) 82 66.893,04
02.25.7135.012 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δωρεά από ΜΟΥΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟ- & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 83 9.167,25
02.25.7135.015 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Απόφαση Δημάρχου: 224/2016- 84 24.789,58
02.25.7135.015 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011=10.000,05 + ΣΑΤΑ 2012=244,07 + ΚΑΠ 2013=10.158,76 + ΚΑΠ 2014=3.061,04 + ΚΑΠ 2015=15.436,07 + ΚΑΠ 2016=10.585,46) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Α.Ο.Ε. : 382/2016- 85 49.485,45
02.25.7135.016 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Απόφαση Δημάρχου: 225/2016- 86 24.791,09
02.25.7135.016 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=49.475,04) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=8,91) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Α.Ο.Ε.: 383/2016- 87 49.483,95
02.25.7312.002 Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση {Τρύπα} Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 88 32.779,97
02.30.6063.006 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 89 492,38
02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 90 4.340,00
02.30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 31-7-2016 μέχρι 31-7-2017} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 91 1.249,92
02.30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 92 18.386,86
02.30.6661.010 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 93 24.798,80
02.30.6662.001 Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 94 16.669,32
02.30.7135.005 Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 95 8.680,00
02.30.7323.002 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία Από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ με την ΠΑΥ: 241/19-4-2016) 96 204.590,27
02.30.7323.005 Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 97 12.500,00
02.30.7323.150 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=7.189,89€)+(Από Ιδίους Πόρους=131,61€)   -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 98 7.321,50
02.30.7326.003 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2013=7,72€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2014=6.004,38 €) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2015=3.123,40€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 99 9.127,78
02.30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 100 14.165,44
02.30.7333.005 Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 101 7.278,07
02.30.7333.006 Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Δ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 102 5.321,93
02.30.7333.007 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 103 7.278,07
02.30.7333.008 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 104 7.278,07
02.30.7333.009 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 105 7.278,07
02.30.7333.010 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 106 7.278,07
02.30.7333.011 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 107 7.278,07
02.30.7412.002 Εκπόνηση μελετών έτους 2011 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 108 3.690,00
02.30.7412.003 Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=553,70€) + (Από ΣΑΤΑ 2011=553,30€) 109 1.107,00
02.30.7413.012 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} 110 44.744,96
02.30.7425.003 Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.(ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 111 8.286,50
02.30.7425.004 Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” στον Ε.Δ.Ε.   ΣΑΒΒΑ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 112 3.334,80
02.35.6063.001 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 113 663,75
02.45.6262.001 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 114 40.957,20
02.61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων” Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 115 195.498,52
02.64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}   -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 116 111.726,25
02.64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας ΦΕΝΕΟΥ {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 117 577.680,88
02.64.7341.011 Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας»και «Πευκιά Κ.Διμηνιού»{ ΣΑΕ : 2013ΣΕ08280041 } -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 118 12.117,85
02.70.6115.002 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμών Τ.Ο.Ε.Β. που εδρεύουν στον Δήμο μας, στα πλαίσια της εποπτείας του Δήμου επ’ αυτών σύμφωνα με το άρθρο 94 Ν. 3852/2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 119 3.000,00
02.70.6236.001 Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 120 1.817,29
02.70.6262.025 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 121 12.295,84
02.70.6262.026 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 122 12.295,84
02.70.6262.027 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 123 12.295,84
02.70.6262.028 Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 124 4.464,00
02.70.7326.003 Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}
{Από LIFE έτους 2014} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
125 12.600,00
02.70.7331.002 Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείου από (ΣΑΤΑ 2013 Επ.Σχ.=10.938,12)+(ΣΑΤΑ 2014 Επ. Σχ. =44.305,88) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 126 53.197,17
02.70.7331.030 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=2.623,62€) + (Από ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=46.929,50€ -και- (Από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=7.540,84€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 127 57.093,96
02.70.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 128 1.368,86
ΣΥΝΟΛΟ: 2.002.418,55
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
         Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους δύο εκατομμυρίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και πενήντα πέντε Λεπτών #2.002.418,55# Ευρώ, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
       Καταχωρήθηκε με  Α/Α   65 έως 128   /2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email