149/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17ης/14-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 149/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 8431/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος          1.- Πανάγου         Αθανάσιος       Μέλος  

2.- Μυττάς           Ιωάννης         Μέλος             2.- Μπουζιάνη       Βασιλική             «      

3.- Ζάρκος           Δημήτριος       Μέλος             3.- Σπανός             Κων/νος         Μέλος

4.- Κελλάρης         Βασίλειος   Αντιπρόεδρος        

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 11ο

—————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά την αριθ. 229/2016, 230/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 12/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)» ποσού 12.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 283/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου κ. Βασιλείου   Κελλάρη)

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά την αριθ. 12/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,τις αριθ. 229/2016 και 230/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.6262.016 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες). 283/2016 €     12.500,00
02.15.6232.001 Μισθώματα σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) 285/2016 €       1.202,16

                                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

         Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                    

                                                                     1. Μυττάς           Ιωάννης                                                  

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                2. Ζάρκος           Δημήτριος

                                                                     3. Κελλάρης       Βασίλειος

          

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   14 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email