148/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17/14-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2016

Περίληψη: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 8431/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 10ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπ’ όψη των μελών το από 09-06-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋ/σμού του Δήμου μας τρέχοντος έτους, που έχει ως κατωτέρω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
*************************************
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.20.7325.001 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 75.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 15.000,00 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 60.358,00 € μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση
Στον Κ.Α. 02.25.7135.015 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 15.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
****************************************
Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016
Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου κ. Β. Κελλάρη ο οποίος ψήφισε λευκό)

Α.-Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους 2016, ως κατωτέρω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.20.7325.001 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 75.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 15.000,00 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 60.358,00 € μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση.
Στον Κ.Α. 02.25.7135.015 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 15.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email