148/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22ο/15-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού μετά τις υπ’ αριθμ. 169/2018 Α.Δ.Σ. και 3737/11.05.2018 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης του 1ου υποέργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της πράξης με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» -Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 949147

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4712/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού μετά τις υπ’ αριθμ. 169/2018 Α.Δ.Σ. και 3737/11.05.2018 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης του 1ου υποέργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της πράξης με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» -Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 949147»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 14.05.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την με αρίθμ. πρωτ. 3737/11.05.2018 (ΑΔΑ: 7ΜΦΜ4653ΠΓ-ΕΝΓ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης ποσού 162.851,66€ + 39.084,40€ Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου μας και του αναδόχου «ΣΕΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου» ο οποίος κρίθηκε 2ος μειοδότης.

Το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» είναι 201.936,06€.

Μετά την αποδοχή της «Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου του 1ου υποέργου «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων» της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949147 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθμ. 169/14-05-2018 Απόφασή του, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην

Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων                                                           €     195.498,52

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

-Συνεχιζόμενο Έργο-

Επαύξηση πίστωσης προϋπολογισμού

Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην

Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων                                                           €     201.936,06

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

{ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

         Στον Κ.Α. 06.00.1322.010 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων» Δήμου Σικυωνίων Περ. Εν. Κορινθίας {Κωδικός πράξης ΣΑ 28ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} διορθώνουμε τον τίτλο σε «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την εκτέλεση του 1ου υποέργου {Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων} της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949147 και ενισχύουμε την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 195.498,52€ κατά 6.437,54 € και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 201.936,06€.

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.61.7326.002 με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων” Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″ (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- διορθώνουμε τον τίτλο σε «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων” της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 9491478} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

και ενισχύουμε την πίστωση του ποσού 195.498,52€ κατά 6.437,54 € και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 201.936,06€.

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 14 Μαΐου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 14.05.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμαέτους 2018 ως κατωτέρω:

 

Από:

Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

-Συνεχιζόμενο Έργο-

 

€ 195.498,52

Σε:

Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

{ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} -Συνεχιζόμενο Έργο-

Διόρθωση τίτλου και επαύξηση πίστωσης προϋπολογισμού-

 

€ 201.936,06

 

Γ. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

ΕΣΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 06.00.1322.010 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων» Δήμου Σικυωνίων Περ. Εν. Κορινθίας {Κωδικός πράξης ΣΑ 28ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} διορθώνουμε τον τίτλο σε «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την εκτέλεση του 1ου υποέργου {Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων} της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949147 και ενισχύουμε την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 195.498,52€ κατά 6.437,54 € και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 201.936,06 €.

 

ΕΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.61.7326.002 με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων” Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- διορθώνουμε τον τίτλο σε«Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων” της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»   με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 9491478} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

και ενισχύουμε την πίστωση του ποσού 195.498,52€ κατά 6.437,54 € και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 201.936,06 €.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο15-05-2018

Print Friendly, PDF & Email