147/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/04-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2018

 

Περίληψη: Έγκριση ή µη Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4262/27-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 11ο

 

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή µη Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού ‘Προμήθειας κάδων απορριμμάτων’», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 7. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 8. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Λαμβάνοντας υπόψη:

          Την υπ’ αριθμ. 498/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΣΩΩΩ1Θ-ΩΜΤ) περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2018 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: α) Στούκα Νικόλαο   β) Τσιοκάρα Ιωάννη γ) Νταγκαζίδη Μιχαήλ,

          Την αριθμ. 8/2018μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου,

          Την υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΤΑΔΩ1Θ-9ΝΔ & ΑΔΑΜ:18REQ002918109) περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και της διάθεσης και ψήφισης των σχετικών πιστώσεων,

          Την αριθμ. πρωτ. 3566/05-04-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:18PROC002920340) του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,

          Την αριθμ. πρωτ. 3567/05-04-2018 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:7ΧΞΑΩ1Θ-Μ6Η) του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε 1 τοπική εφημερίδα,

          Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές,

          Τις κατατεθειμένες προσφορές των τριών (3) συμμετεχουσών εταιρειών με αριθμ. πρωτοκ. 3866/18.4.18 της Fil-eco Ι.Κ.Ε., 3969/20.4.18 της Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε. και 3970/20.4.18 της Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. καθώς και

     Το από 24.04.2018 Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών των διαγωνιζομένων, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018 και προέβη στην αποσφράγιση του διαγωνισμού καθώς και στο άνοιγμα των φακέλων με τα έντυπα δικαιολογητικά. Στη συνέχειαπροχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

    1 2 3 4 5 6 7  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΕΥΔ Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικά Φυλλάδια και Προσπέκτους Πιστοποιητικά Ποιότητας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 «Fileco Ι.Κ.Ε.» ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 «Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε.» ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3 «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης εν αναμονή της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων.

Κιάτο 24 Απριλίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

     Το από 02.05.2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 2α Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018 και μετά την επιβεβαίωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών και ύστερα από την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών όλων των συμμετεχόντων, η Επιτροπή διαγωνισμού κάνει αποδεκτές:

 1. 1.Την προσφορά της «Fileco Ι.Κ.Ε.» για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό
 2. 2.Την προσφορά της «Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε.» για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό
 3. 3.Την προσφορά της «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό

και προβαίνει στην αποσφράγιση των (υπό)φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των ανωτέρω εταιρειών.

Οι (υπό)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των ανωτέρω εταιρειών αφού διαπιστώθηκε ότι αποτελούνται από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Διακήρυξης ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, έχουν ως εξής:

 1. 1.Προσφορά «Fileco Ι.Κ.Ε.»
A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Ατομικοί πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων 44613700-7 ΤΕΜ 120 32,40 3.888,00
  ΣΥΝΟΛΟ 3.888,00
Φ.Π.Α. 24% 933,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.821,12
 1. 2.Προσφορά «Σάββας Γκέκας & Υιός Ο.Ε.»
A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων 44613700-7 ΤΕΜ 150 244,00 36.600,00
  ΣΥΝΟΛΟ 36.600,00
Φ.Π.Α. 24% 8.784,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.384,00

 

 1. 3.Προσφορά «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.»
A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων 44613700-7 ΤΕΜ 150 242,50 36.375,00
  ΣΥΝΟΛΟ 36.375,00
Φ.Π.Α. 24% 8.730,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.105,00

Η Επιτροπή μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, κρίνει αποδεκτές όλες τις ανωτέρω προσφορές και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. 1.την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.»με το διακριτικό τίτλο «P.W.C. O.E.», που εδρεύει στη Βλαχόστρατα Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 800720908 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και τηλ-φαξ: 2651063055, έναντι ποσού
 2. 2.την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» την εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει επί της 26ης Οκτωβρίου 28 & Αναγεννήσεως 2, στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 27, με Α.Φ.Μ. 998458552 Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και τηλ: 2310555109, φαξ: 2310555104, έναντι ποσού .

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 2 Μαΐου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής του εν θέματι Διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

¨       την Ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 εδαφ. δ και ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα από 24.04.2018 και 02.05.2018 Πρακτικά της Επιτροπής του εν θέματι διαγωνισμού καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα από 24.04.2018 και 02.05.2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.»με το διακριτικό τίτλο «P.W.C. O.E.», που εδρεύει στη Βλαχόστρατα Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 800720908 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και τηλ-φαξ: 2651063055, έναντι ποσού 36.375,00€ χ. Φ.Π.Α. ήτοι 45.105,00€ με Φ.Π.Α., διότι η προσφορά που υπέβαλε δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο.

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» την εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει επί της 26ης Οκτωβρίου 28 & Αναγεννήσεως 2, στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 27, με Α.Φ.Μ. 998458552 Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και τηλ: 2310555109, φαξ: 2310555104, έναντι ποσού 3.888,00€ χ. Φ.Π.Α. ήτοι 4.821,12€ με Φ.Π.Α. διότι η προσφορά που υπέβαλε δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 19 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο04-05-2018

Print Friendly, PDF & Email