144/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/04-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2018

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής 145,08 € και εξόδων 35,50 € (24,90+10,60) του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο της 5-3-2018 οπότε και παρουσιάσθηκε ως κατηγορούμενος ο Ιωάννης Τσιάνος, λόγω της εξ’ αυτού κατά το κατηγορητήριο παράνομης απόρριψης υλικών και απορριμμάτων εντός δασικής έκτασης την 14-3-2014, οπότε ο ως άνω είχε την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4262/27-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 145,08 € και εξόδων 35,50 € (24,90+10,60) του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο της 5-3-2018 οπότε και παρουσιάσθηκε ως κατηγορούμενος ο Ιωάννης Τσιάνος, λόγω της εξ’ αυτού κατά το κατηγορητήριο παράνομης απόρριψης υλικών και απορριμμάτων εντός δασικής έκτασης την 14-3-2014, οπότε ο ως άνω είχε την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 20-04-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

********************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Περαιτέρω, για την απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του N. 3026/1954 και δή με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», οποιονδήποτε εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος (για έξοδα φωτοτυπιών, μετάβασης κ.λ.π.), απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος υποβλήθηκε σε έξοδα μετάβασης κ.λ.π. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (βλ. Πράξη Ι΄ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου 132/2012).

            Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Βασίλειος Τσατσάνης (γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, υπεύθυνη δήλωση για τη χρησιμοποίηση του Ι.Χ. αυτοκινήτου του στην Κόρινθο, αποδείξεις διοδίων και το αρίθμ. 73/2018 τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αρίθμ. 17/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (180,58) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 145,08€ για αμοιβή του και 35,50 για έξοδα μετάβασης μετά διοδίων κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης στο Πλημμελειοδικείο Κορίνθου}, «για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο της 5-3-2018 οπότε και παρουσιάσθηκε ως κατηγορούμενος ο Ιωάννης Τσιάνος, λόγω της εξ’ αυτού κατά το κατηγορητήριο παράνομης απόρριψης υλικών και απορριμμάτων εντός δασικής έκτασης την 14-3-2014, οπότε ο ως άνω είχε την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος».

            Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Βασιλείου Τσατσάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (180,58) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 02.00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

Κιάτο 20 Απριλίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

       Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               και Προμηθειών

                                         Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                          Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                                   (Τ.Υ.)                                                           (Τ.Υ.)

********************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 20-04-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 180,58 € στoδικηγόρο Βασίλειο Τσατσάνη, που αφορά τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο της 5-3-2018 οπότε και παρουσιάσθηκε ως κατηγορούμενος ο Ιωάννης Τσιάνος, λόγω της εξ’ αυτού κατά το κατηγορητήριο παράνομης απόρριψης υλικών και απορριμμάτων εντός δασικής έκτασης την 14-3-2014, οπότε ο ως άνω είχε την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αρίθμ. 17/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 180,58 €σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.001 «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο04-05-2018

Print Friendly, PDF & Email