143/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15ο/09-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ143/2017

 

Περίληψη: Ανατροπή ανάληψης Υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισµού με τίτλο: «Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6250/05-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μυττάς Ιωάννης
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανατροπή ανάληψης Υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισµού με τίτλο ‘Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ’», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 09-05-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

********************************************

Με την αρίθμ. 142/09-05-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Προτείνεται η ανάκληση της αρίθμ. 87/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 49.483,95 €.

Κιάτο   9 Μαΐου   2017  

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                            Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

           Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                

                                                       και Προμηθειών

               Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(T.Y.)                                                                               (T.Y.)

********************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016,
 • την υπ’ αριθμ. 142/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ματαίωσης του εν λόγω διαγωνισμού,
 • το από 09.05.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλεί την αρίθμ. 87/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 02.25.7135.016 με τίτλο «Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού € 49.483.95.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-05-2017

Print Friendly, PDF & Email