142/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   17/14-06-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    142/2016

 

Περίληψη:Έγκριση δαπάνης αμοιβής 80,00 € της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για διενέργεια έρευνας κατόπιν αιτήσεως της Παναγιώτας και Μαρίας Παπαδοπούλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 8431/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος           1.- Πανάγου         Αθανάσιος       Μέλος  

2.- Μυττάς           Ιωάννης         Μέλος            2.- Μπουζιάνη       Βασιλική             «      

3.- Ζάρκος           Δημήτριος       Μέλος             3.- Σπανός             Κων/νος         Μέλος

4.- Κελλάρης         Βασίλειος   Αντιπρόεδρος        

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 80,00 € της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για διενέργεια έρευνας κατόπιν αιτήσεως της Παναγιώτας και Μαρίας Παπαδοπούλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου» έθεσε υπ΄όψη της Επιτροπής το από 09-06-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 80,00 € της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για διενέργεια έρευνας και

την παροχή γνώμης περί του αν θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου μας στα πλαίσια της συζήτησης

αίτησης της Παναγιώτας και Μαρίας Παπαδοπούλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που έλαβε χώρα στα πλαίσια της διάνοιξης της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-

Πατρών.

*******************************

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

         Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

         Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

         Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Αικατερίνη Μπασιώτη (η από 22-3-2016 επιστολή της συνοδευόμενη από αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων, επίδικο κτηματολογικό πίνακας, πίνακα αμοιβής και το αρίθμ. 20/2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) για 1 ώρα προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 116/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (80,00) ΕΥΡΩ, «για διενέργεια έρευνας και την παροχή γνώμης περί του αν θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου μας στα πλαίσια της συζήτησης αίτησης της Παναγιώτας και Μαρίας Παπαδοπούλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που έλαβε χώρα στα πλαίσια της διάνοιξης της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών».

         Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Αικατερίνης Μπασιώτηκαι τη διάθεση πίστωσης ποσού (80,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                        Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

       A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 80,00 στην Δικηγόρο Αικατερίνη Μπασιώτη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 116/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

       B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 80,00 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

     Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

                                                                                      1. Μυττάς           Ιωάννης                                                  

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                2. Ζάρκος           Δημήτριος

                                                                    3. Κελλάρης         Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   14 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email