142/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15ο/09-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ142/2017

 

Περίληψη: Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6250/05-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μυττάς Ιωάννης
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τις διατάξεις της §5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 200 & 206) «Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης:
«5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106».

Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του σώματος το από 24.04.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο ακολουθεί:

*****************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 24η Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», κ. Χρυσικού Δ. Αναστασίου.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη :

 1. 1.Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 2. 2.Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. 3.ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. 4.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. 5.Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 6. 6.Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 7. 7.Την αριθ. 38/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.608,91€ με Φ.Π.Α.
 8. 8.Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 9. 9.Την με αριθμό 326/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ 387/2016).
 10. 10.Την αριθμ. πρωτ. 18243/02-12-2016Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 11. 11.Τον συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 15-12-2016 και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 12. 12.Την υπ’ αριθ. 383/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού ο κ. Χρυσικός Δ. Αναστάσιος.
 13. 13.Την υπ’ αριθ. 04/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση της εν λόγω προμήθειας και κηρύχτηκε ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού ο κ. Χρυσικός Δ. Αναστάσιος.
 14. 14.Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά των αριθ. 383/2016 και 04/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
 15. 15.Την αριθμ. πρωτ. 5014/12-04-2017 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης η οποία παρελήφθη την ίδια ημέρα ενυπογράφως από τον κ. Χρυσικό.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε φάκελος με τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του κ. Χρυσικού Δ. Αναστασίου όπως αυτά ζητήθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 5014/12-04-2017 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και κατά συνέπεια η Επιτροπή

ΚΗΡΥΣΣΕΙ

Έκπτωτο τον Αναστάσιο Δ. Χρυσικό που εδρεύει στο Μούλκι Κορινθίας με Α.Φ.Μ. 033064939, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ.:2742021493, κιν.: 694845825, λόγω του γεγονότος ότι δεν προσήλθε να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών που ορίστηκε στην ανωτέρω πρόκληση υπογραφής σύμβασης. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτούνταν στον διαγωνισμό ώστε να καταπέσει υπέρ του Δήμου.

Επίσης λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει προσφέρων που να έχει υποβάλει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 24 Απριλίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος           2/ Τσιοκάρας Ιωάννης        3/ Μπουντή Γεωργία

*****************************************************

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν το Πρακτικό ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 4/2017 Α.Ο.Ε περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας,
 • την υπ’ αριθμ. 5014/12.04.2017 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης,
 • τις διατάξεις 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • το από 24.04.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. 1.Κηρύσσει έκπτωτο τον Αναστάσιο Δ. Χρυσικό, που εδρεύει στο Μούλκι Κορινθίας με Α.Φ.Μ. 033064939, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ.:+30 2742021493 – κιν.: +30 694845825, λόγω του γεγονότος ότι δεν προσήλθε να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών που ορίστηκε στην ανωτέρω πρόκληση υπογραφής σύμβασης. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτούνταν στον διαγωνισμό ώστε να καταπέσει υπέρ του Δήμου.
 1. 2.Εγκρίνειτην ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-05-2017

Print Friendly, PDF & Email