140/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   17/14-06-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    140/2016

 

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος μετά από αίτηση – κλήση της Βασιλικής χας Ι. Μητροπούλου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 8431/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος           1.- Πανάγου         Αθανάσιος       Μέλος  

2.- Μυττάς           Ιωάννης         Μέλος             2.- Μπουζιάνη       Βασιλική             «      

3.- Ζάρκος           Δημήτριος       Μέλος             3.- Σπανός             Κων/νος         Μέλος

4.- Κελλάρης         Βασίλειος   Αντιπρόεδρος        

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος μετά από αίτηση – κλήση της Βασιλικής χας Ι. Μητροπούλου» έθεσε υπόψη των μελών την κατατεθείσα αίτηση – κλήση της Βασιλικής χήρας Ιωάνν. Μητρόπουλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, η οποία έχει ορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη δικάσιμο της 16ης.12.2016. Κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο ο Δήμος Σικυωνίων πρέπει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο Δικηγόρο που θα ορισθεί με την παρούσα και για το λόγω αυτό προτείνει το διορισμό της Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Ιωάννας Παπαΐωάννου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

                  

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

A.Ορίζει τη Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Ιωάννα Παπαιωάννου προκειμένου να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη δικάσιμο της 16ης.12.2016 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή ματαίωση.

B.Η πληρωµή της∆ικηγόρου θαγίνεισύµφωναµετονΚώδικαπερίδικηγόρων.4194/2013).

Γ.ΗδαπάνηπουθαπροκύψειθαβαρύνειτηνπίστωσητουΚ.Α.00-6111.001πουείναιγραµµένη στονεγκεκριµένοπροϋπολογισµότρέχοντοςέτουςγια«ΑµοιβέςΝοµικών»µεποσό30.000,00.Ο ∆ήµοςθαεπιβαρυνθείεκτός της αµοιβής και µετονπροβλεπόµενοεκτουνόµου Φ.Π.Α..

       

      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2016.

                                     Συντάχθηκε και υπογράφεται

     Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη

                                                                                       1. Μυττάς           Ιωάννης                                                  

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                2. Ζάρκος           Δημήτριος

                                                                     3. Κελλάρης         Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   14 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email