140/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15ο/09-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ140/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6250/05-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μυττάς Ιωάννης
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 08.05.2017 2ο πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 117 Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 30.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} & αριθμού μελέτης 06/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την αριθμ. 121/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω8ΚΣΩ1Θ-ΦΛΝ)
 2. το αριθμ. 5589/27-04-2017 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
 3. τις με αριθμ. 5909/03-05-2017 & 6329/08-08-2017 αιτήσεις του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 08η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 οι κάτωθι:

 1. Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 4060/29-03-2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τους φακέλους του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώνουμε ότι οι φάκελοι υποβλήθηκαν στο Δήμο εγκαίρως, γίνονται δεκτοί και προχωρούμε στην αποσφράγισή τους και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 22.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 22.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 22.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 83802/22-03-2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 63251260/28-04-2017 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 114288/20-03-2017 ΙΚΑ
ΝΑΙ 6767/05-05-2017 Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α.(Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

114299/20-03-2017

114306/20-03-2017

ΙΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

6627/30-03-2017

11248/30-03-2017

9920/23-03-2017

Πρωτοδικείο Αθηνών

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3120/03-04-2017 Πρωτοδικείο Αθηνών

Μη θέση σε εκκαθάριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 8044/77776/27-03-2017 Τ.Ε.Ε.
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 22.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/7863/05-05-2015       (με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την               04-05-2018) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη 2. – Πηνελόπη Μακαβέλου 3. – Λεωνίδας Μαστοράκος

************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. την υπ’ αριθμ. 99/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Σ99Ω1Θ-Ρ1Η, ΑΔΑΜ: 17REQ005978932 2017-03-28),
 4. Την υπ’ αριθμ. 84/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας» με ΑΔΑ: ΩΩ0ΔΩ1Θ-2Χ0 και ΑΔΑΜ: 17REQ005988365 2017-03-29 (ΠΑΥ 227/2017),
 5. Την υπ’ αριθμ. 4060/29.03.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC005990020 2017-03-29,
 6. Την υπ’ αριθμ. 4062/29.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
 7. την υπ’ αριθμ. 121/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου με ΑΔΑ: Ω8ΚΣΩ1Θ-ΦΛΝ,
 8. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 121/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 9. την υπ’ αριθμ. 5589/27-04-2017πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 10. τις υπ’ αριθμ. 5909/03-05-2017 και 6329/08-08-2017 αιτήσειςτου προσωρινού αναδόχου,
 11. τo από 08-05-2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 08.05.2017 2ο πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας».

B.- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας» προϋπολογισμού #30.000,00# € {συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.} στο μειοδότη «ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» με μέση έκπτωση 38,72%.

Γ.-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09-05-2017

Print Friendly, PDF & Email