14/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4ο/26-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 736/22-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 22.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

***************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 για την «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Κιάτο 22 Ιανουαρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

***************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • το από 22.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 22.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό, σταδιακά και ανάλογα με την πορεία των έργων, εργασιών, προμηθειών (συνεχιζόμενων και αποπληρωμή παλαιών) κατά το τρέχον έτος, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) Ψηφισθέντα από την Ο.Ε.
02.00.6117.007 Τεχνικός Ασφαλείας- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – Χρονικής περιόδου από 30/06/2017 έως 30/06/2018 {17SYMV001622797} 86 8.680,00 €
02.00.6117.012 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων προς αγορά ή απαλλοτρίωση από το Δήμο μας (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 87 615,00 €
02.00.6117.019 Γιατρός Εργασίας ( Χρονικό διάστημα από 01/11/2017 έως 31/10/2018) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 88 3.000,00 €
02.00.6117.021 Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 89 14.880,00 €
02.00.6117.024 Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικον/κών & ενεργειακών δεδομένων & των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς & κατάρτιση των προδιαγραφών & του μηχανισμού πληρωμών για την αναβάθμιση του ηλεκτρ/σμού κοιν χώρων και οδών -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 90 24.056,00 €
02.00.6117.025 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη σύνταξη του πίνακα επικειμένων της πράξης εφαρμογής των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1337/1983 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 91 4.340,00 €
02.00.6495.008 Απόδοση μισθωμάτων στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ (12ος /2016 και 4ος /2017 ) { ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ } 92 3.500,00 €
02.00.6718.008 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ποσοστού 60% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2017} 93 7.605,00 €
02.00.6737.007 Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του ΕΙΔ. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΣ 2020 {Υποστήριξη της Τεχν.Γραμμ. Ειδ. Αναπτυξ. Προγρ/τος στην Περιφ. Πελ/νήσου για τα έτη 2013-2014 (Ιδιοι Πόροι) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 94 12.300,00 €
02.00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση   & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου} (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=50.161,50€ + Από Ιδίους Πόρους=49.838,50€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 95 100.000,00 €
02.00.6737.010 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – 17SYMV001921175} 96 4.112,01 €
02.00.6737.011 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 17SYMV002053459) 97 194.144,74 €
02.10.6264.007 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 98 360,00 €
02.10.6264.008 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως {Από 11ος/2017 έως 10ος/2018} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 99 446,40 €
02.10.6264.014 Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (από 6ος /2017 έως 5ος /2018) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 100 1.200,00 €
02.10.6265.007 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Εκτυπωτών και FAX {Περίοδος Χρήσης από 28/7/2017 έως και 28/7/2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} {17SYMV001771796} 101 11.665,92 €
02.20.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 102 11.687,63 €
02.20.6721.001 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2014- 103 94.600,00 €
02.25.6262.021 Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 104 24.800,00 €
02.25.7135.005 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 2014=49.475,04)+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 2016=6.168,97)+(ΣΑΤΑ 2009=16.275,99) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 105 71.920,00 €
02.25.7135.009 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) -{ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 106 72.850,00 €
02.25.7135.012 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δωρεά από ΜΟΥΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟ- & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 107 9.167,25 €
02.25.7135.017 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από Φόρο Ζύθου=186.700,00€ και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄=30.425,24€) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 108 217.125,24 €
02.25.7135.018 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2017=330.910,83€)+(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016=560,21€)+(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2014=124,96€)+(ΣΑΤΑ 2011=15.356,00€)   {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 109 346.952,00 €
02.25.7312.002 Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση {Τρύπα} Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 110 32.779,97 €
02.30.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 111 1.146,84 €
02.30.6262.005 Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 112 24.552,00 €
02.30.6262.006 Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 113 23.064,00 €
02.30.6262.017 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες){ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } 114 22.568,00 €
02.30.6262.018 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } 115 24.800,00 €
02.30.6262.019 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } 116 24.800,00 €
02.30.6262.020 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκχιονισμό σε αγροτικούς δρόμους και καθαρισμό χειμάρρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (Ειδικός Φορέας 07 120 Κ.Α.Ε. 2229) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 117 9.985,00 €
02.30.6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 1-8-2017μέχρι 31-7-2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ} 118 1.364,00 €
02.30.6661.007 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 119 194,71 €
02.30.6661.008 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 120 9.337,20 €
02.30.7135.016 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ } 121 24.800,00 €
02.30.7323.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 122 193.358,31 €
02.30.7323.150 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=7.189,89€)+(Από Ιδίους Πόρους=131,61€)   -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 123 7.321,50 €
02.30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 124 14.165,44 €
02.30.7412.003 Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 125 553,50 €
02.30.7413.012 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} 126 26.918,06 €
02.35.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 127 758,79 €
02.35.6262.002 Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ } 128 23.854,50 €
02.35.6692.004 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 129 13.392,42 €
02.45.6262.005 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 130 38.223,00 €
02.61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων” Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 131 195.498,52 €
02.64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” (Π.Α.Α. 2014-2020) {Κωδ. Πραξ. ΣΑΕ 082/1 με κωδ. 2016ΣΕ08210066} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Νέος Ανάδοχος) 132 144.811,59 €
02.64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας ΦΕΝΕΟΥ {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 133 429.678,08 €
02.64.7326.003 Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν   από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΑΕ 055) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 134 1.945,61 €
02.64.7326.004 Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη ΔΕ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 055) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 135 64.039,66 €
02.64.7333.001 Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του   Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 136 317.788,51 €
02.64.7333.002 Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, της Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και της Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 137 351.450,68 €
02.64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.€} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 138 570.327,21 €
02.64.7336.002 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.} 139 327.740,06 €
02.64.7341.011 Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας»και «Πευκιά Κ.Διμηνιού»{ ΣΑΕ : 2013ΣΕ08280041 } -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 140 12.117,85 €
02.64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-   -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 141 791.117,26 €
02.70.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 142 1.573,93 €
02.70.6236.005 Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 143 1.748,40 €
02.70.6262.004 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 144 12.294,60 €
02.70.6262.005 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 145 12.299,56 €
02.70.6262.006 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 146 12.276,00 €
02.70.6262.029 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2017) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ} 147 23.560,00 €
02.70.6262.030 Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 148 7.342,04 €
02.70.7326.001 Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ {ΠΥΡ/ΣΙΑ – ΣΑΤΑ 2015} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 149 5.753,77 €
02.70.7331.001 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=38.390,16€)+(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=1.522,74€) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 150 39.912,90 €
ΣΥΝΟΛΟ: 5.081.220,66 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
                    Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψουςπέντε εκατομμυρίων ογδόντα ένα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα έξι Λεπτών #5.081.220,66# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
                    Καταχωρήθηκαν με Α/Α 86 - 150 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-01-2018

Print Friendly, PDF & Email