14/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­14/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

***************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 για την «Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

***************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.
02.00.8112.002 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 129 4.920,00
02.00.8114.001 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. 130 22.143,75
02.00.8115.001 Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου 131 12.300,00
02.00.8117.023 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2014, σε Αθλητικά Σωματεία του Δήμου μας, σύμφωνα με την 426/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 132 2.200,00
02.00.8117.050 Οφειλόμενα στον Κελλάρη Παναγιώτη για καταβολή χρηματικής αποζημίωσης μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την 251/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής» (ΧΕΠ: Β-58/2015). 133 10.024,00
02.00.8117.080 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 192 & 381/2016   Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 134 12.300,00
02.00.8117.081 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 135 5.200,00
02.00.8117.115 Οφειλόμενα επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.- 136 45,00
02.00.8117.119 Οφειλόμενα στο “Η ΜΕΛΙΣΣΑ” ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού   Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 137 1.000,00
02.00.8117.120 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Η ΚΑΡΥΑΤΙΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού   Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 138 1.000,00
02.00.8117.121 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 139 1.000,00
02.00.8117.122 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ – για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού   Συλλόγου σύμφωνα με την 488/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 140 1.000,00
02.00.8117.124 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 378/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 141 1.000,00
02.00.8117.126 Οφειλόμενα στο Γ.Π.Σ. “ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ” ΜΠΟΖΙΚΑ – Εδρα: Δ.Δ. Μποζικά για οικονομική Ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου σύμφωνα με την 487/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 142 2.000,00
02.00.8117.137 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ-Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ-, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 143 750,00
02.00.8117.141 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 144 500,00
02.00.8117.148 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΕΝΑΪΤΩΝ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 145 500,00
02.00.8117.151 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, σύμφωνα με την 61/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 146 2.000,00
02.00.8117.152 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» 147 2.600,00
02.10.8111.002 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας, βάση δικαστικής απόφασης 148 3.365,29
02.10.8111.005 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας, για εκτός έδρας αποζημίωση 149 32,20
02.10.8111.012 Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 150 95,60
02.10.8111.013 Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 151 304,16
02.10.8111.014 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 152 2.029,89
02.10.8115.114 Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού. 153 716,35
02.15.8112.015 Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011) 154 2.500,00
02.30.8115.006 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 155 2.030,00
02.30.8122.001 Οφειλόμενα στην ΟΔΕΥΣΗ “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για εξόφληση 5ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης του έργου {Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων} 156 11.367,12
02.00.8115.050 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων κ.λ.π. 157 992,61
ΣΥΝΟΛΟ: 105.915,97

 

 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
         Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους εκατόν πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και ενενήντα επτά Λεπτών #105.915,97# Ευρώ, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
       Καταχωρήθηκε με     Α/Α   129 έως 157   /2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email