139/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   17/14-06-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    139/2016

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου

                   «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου- Σφαγεία».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 8431/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος           1.- Πανάγου         Αθανάσιος       Μέλος  

2.- Μυττάς           Ιωάννης         Μέλος             2.- Μπουζιάνη       Βασιλική             «      

3.- Ζάρκος           Δημήτριος       Μέλος             3.- Σπανός             Κων/νος         Μέλος

4.- Κελλάρης         Βασίλειος   Αντιπρόεδρος        

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

                                              

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως ή πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω:

Με την υπ’ αριθ. 102/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου την 7η Ιουνίου 2016 με βάση την υπ’ αριθ. 3/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 6706/17-05-16 περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας μας.

Ακολούθως την 7η Ιουνίου 2016 έγινε η δημοπρασία του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς οκτώ (8) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές οι επτά (7) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτό φαίνεται στο από 26-05-2016 πρακτικό της δημοπρασίας, ως κατωτέρω:

1.- «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,05%.

2.- ΤΕΧΝ. ΕΜ. Ε.Π.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,97%.

3.- ΣΑΡΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 34,00%.

4.- ΧΕΙΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,00%.

5.- ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32,37%.

6.- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,00%.

7.- ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 20,36%.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με την από 14η Ιουνίου 2016 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» στην ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα πέντε κόμμα σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45,45%).

Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.30.7323.002 με ποσό 372.000,00 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 31-10-2015 , με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 254/2016.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου κ. Β. Κελλάρη ο οποίος ψήφισε λευκό)

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 07-06-2016 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π. Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» σύμφωνα με την αριθ. 3/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότρια η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα πέντε κόμμα σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45,45%) του τιμολογίου της μελέτης.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην μειοδότρια ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε κόμμα σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45,45%) σύμφωνα με την από 14-06-2016 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.                  

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους και τον 02.30-7323.002 με ποσό 372.000,00 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 31-10-2015, με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 254/2016.

   Δ.-Κοινοποιεί την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου

   μας για τις περαιτέρω δικές τις ενέργειες.

         

      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2016.

                                     Συντάχθηκε και υπογράφεται

     Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

                                                                                       1. Μυττάς           Ιωάννης                                                  

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                2. Ζάρκος           Δημήτριος

                                                                     3. Κελλάρης         Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   14 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email