138/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/09-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 138/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος

                   έτους».

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 09η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος           1.- Κελλάρης         Βασίλειος   Αντιπρόεδρος        

2.- Μυττάς           Ιωάννης         Μέλος             2.- Μπουζιάνη       Βασιλική             «      

3.- Ζάρκος           Δημήτριος       Μέλος             3.- Σπανός             Κων/νος         Μέλος

4.- Πανάγου         Αθανάσιος       Μέλος  

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 14ο

—————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά τις αριθ. 1/2016, 2/2016 και 1/2016 μελέτες της Οικονομικής Υπηρεσίας τις αριθ. 9/2016 και 10/2016 μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και τις αριθ. 7/2016 και 11/2016 τεχν. περιγραφές εργασιών     που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 7/2016 τεχν. περ. εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

       «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.Ε.Π. επί 24ώρου βάσεως» ποσού

       360,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.016του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ.

       280/2016.

  1. 2)Αριθ. 11/2016 τεχν. περ. εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (από 6ος/2016 έως και 5ος/2017)» ποσού 1.180,00 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 279/2016.
  2. 3)Αριθ. 9/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων» ποσού 14.999,29 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 277/2016.
  3. 4)Αριθ. 10/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου» ποσού 4.999,68 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 278/2016.
  4. 5)Αριθ. 1/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού 1.918,28 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 281/2016.
  5. 6)Αριθ. 1/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών « Εργασίες ελέγχου ισολογισμού του Δήμου χρήσεως 2015» ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 275/2016.
  6. 7)Αριθ. 2/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος έτους 2016 και κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης έτους 2015» ποσού 18.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 276/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις αριθ. 1/2016,2/2016 και 1/2016 μελέτες της Οικονομικής Υπηρεσίας τις αριθ. 9/2016 και 10/2016 μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και τις αριθ. 7/2016 και 11/2016 τεχν. περιγραφές εργασιών και τις Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6264.016 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.Ε.Π. επί 24ώρου βάσεως. 280/2016 €           360,00
02.10.6264.018 Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (από 6ος/2016 έως και 5ος/2017). 279/2016 €       1.180,00
02.20.7135.014 Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων. 277/2016 €       14.999,29
02.10.7134.002 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου 278/2016 €         4.999,68
02.10.6613.004 Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων 281/2016 €         1.918,28
02.10.6115.002 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος έτους 2016 και κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης έτους 2015 276/2016 €       18.000,00
02.10.6117.002 Εργασίες ελέγχου ισολογισμού του Δήμου χρήσεως 2015 275/2016 €       10.000,00

                                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

         Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                    

                                                                     1. Μυττάς           Ιωάννης                                                  

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                 2. Πανάγου         Αθανάσιος

                                                                     3. Ζάρκος           Δημήτριος

          

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email