138/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15ο/09-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ138/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί των ενεργειών που οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων με την ιδιότητά του ως μέλους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6250/05-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μυττάς Ιωάννης
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί των ενεργειών που οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων με την ιδιότητά του ως μέλους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω:

1)Την υπ’ αριθμ. 201/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων περί της συμμετοχής του προαναφερθέντος στη δράση «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» καθώς και περί της συμμετοχής του στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύμπραξη,

2)την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 1827/12/19.07.2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,

3)την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 4595/22.11.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της ανάκλησης της ως άνω αναφερόμενης πράξης,

4) την αναγκαιότητα διερεύνησης των επιπτώσεων που δύναται να επιφέρει η ως άνω εξέλιξη στο Δήμο Σικυωνίων καθώς και των ενεργειών στις οποίες οφείλει ο προαναφερθείς να προβεί προς το σκοπό εξασφάλισης των συμφερόντων του.

Κατά τα ως άνω και προ της λήψεως οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών κας Ευγενίας Δελημήτσου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • όλα τα επικαλούμενα από τον Πρόεδρο έγγραφα και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, καΕυγενία Δελημήτσου, προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση στην οποία θα εκτίθενται λεπτομερώς οι επιπτώσεις της ανάκλησης υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 1827/12/19.07.2013 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ καθώς και οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων.

Β.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 10 ώρες εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-05-2017

Print Friendly, PDF & Email