137/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Aπό το πρακτικό της 16ης / 09-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 137/2016

Περίληψη: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού                         τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 09η Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προαναφερθέντος, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Κελλάρης   Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Μυττάς Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος   Δημήτριος       Μέλος             Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων,                    Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α   13Ο  

Ο Πρόεδρος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 03-06-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του προϋ/σμού του Δήμου μας, τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

   ————————————————————————————————————-

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20 – 2.500,00)   64.911,60 € , μεταφέρει πίστωση ποσού 4.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 60.911,60 € (64.911,60 – 4.000,00) ως εξής:

  • Στον Κ.Α. 02.00.6433του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», πίστωση ποσού  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 € .
  • Στον Κ.Α. 02.00.6116του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», πίστωση ποσού ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.500,00 € .

————————————————————————————————————–

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του                Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

 

Από Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20 – 2.500,00)     64.911,60 € , μεταφέρει πίστωση ποσού 4.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 60.911,60 € (64.911,60 – 4.000,00)

 

1 Στον Κ.Α. 02.00.6433του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», πίστωση ποσού 1.500,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €
2 Στον Κ.Α. 02.00.6116του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», πίστωση ποσού 2.500,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.500,00 € .

 

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                      

                     Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

                   1. Μυττάς Ιωάννης                  

                                                                                                2. Ζάρκος Δημήτριος                

             Σπυρίδων Σταματόπουλος                                             3. Πανάγου Αθανάσιος              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email