136/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15ο/09-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ136/2017

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6250/05-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μυττάς Ιωάννης
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ A

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα «Έγκριση Πρακτικού φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κάτωθι:

 1. Την υπ’ αριθμ. 31/21-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού όρων διακήρυξης για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων για την διεξαγωγή φανερής, μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας».
 2. Την υπ’ αριθμ. 3002/08-03-2017 Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Σικυωνίων που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο.
 3. Το υπ’ αριθμ. 5063/13-4-2017 Πρακτικό της Επιτροπής καταλληλότητας, όπου κρίνει κατάλληλο το ακίνητο του κου Δημητρίου Μαυρέα του Νικολάου, το οποίο καταλαμβάνει και χρησιμοποιεί ο Δήμος μέχρι σήμερα για τον ίδιο σκοπό και χρήση.

Το πρακτικό επιδόθηκε νόμιμα στον μοναδικό ενδιαφερόμενο και

 1. Το από 03-05-2017 Πρακτικό φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας της Επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου για τη μίσθωση ακινήτου – κτιρίου ιδιοκτησίας Δημητρίου Μαυρέα, το οποίο βρίσκεται στο Κιάτο της Δ.Ε. Σικυωνίων, επί των οδών Μαυρούλια και Νικηταράμε μηνιαίο μίσθωμα 482,10 €.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου, αφού η τιμή που προσφέρθηκε θεωρείται συμφέρουσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 03-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

B.- Εγκρίνει το Πρακτικό της φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας που έγινε την 3η Μαίου 2017 για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε ως μοναδικός μειοδότης ο κος Δημήτριος Μαυρέας, που προσέφερε το ακίνητό του εμβαδού 120,00 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται στο Κιάτο στην Δ.Κ. Σικυώνος της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων επί των οδών Μαυρούλια και Νικηταρά γωνία, αντί μηνιαίου μισθώματος 482,10 € (τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δέκα λεπτά).

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09-05-2017

Print Friendly, PDF & Email