135/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                        Ως προς τον ΚΑ 02.30.7323.012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ135/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5783/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 03-05-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου για την σύναψη της νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και του ΥΠΠΟΑ, για την «Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€, εκ των οποίων θα συμμετάσχει ο Δήμος μας με το ποσό των 100.000,00€ σύμφωνα με την 124/11-04-2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καθώς και την αρίθμ. 29/02-05-2017 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, προτείνεται η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)                                                50.161,50

-Κατάργηση έργου-

Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας

Β΄ Φάση & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου                                            € 100.000,00

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.012 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» ποσού 50.161,50 € μειώνουμε κατά 50.161,50 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31-39.264,64+50.161,50) 192.634,43€ , μειώνουμε κατά   100.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 92.634,43 € (192.634,43 – 100.000,00), προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.00.6737.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου}» πίστωση ποσού 100.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 3 Μαΐου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               Ο Προϊστάμενος                                                                                            Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                                               

                                                  και Προμηθειών

            Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                       (Τ.Υ.)                                                                                                                                  (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 124/2017 Α.Δ.Σ.,
 • την υπ’ αριθμ. 29/17 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,
 • το από 03-05-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Κατάργηση έργου:

Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

€ 50.161,50

Νέο έργο:

Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας

Β΄ Φάση &   διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου

€ 100.000,00

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.012 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» ποσού 50.161,50 € μειώνουμε κατά #50.161,50# € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μεταφορά πίστωσης #50.161,50# € 1.1 Στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», πίστωση ποσού #50.161,50# € για ενίσχυσή του.
2. Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16 – 9.169,28 – 6.427,31 -39.264,64 + 50.161,50) 192.634,43 €, μειώνουμε κατά #100.000,00# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 92.634,43 € (192.634,43 – 100.000,00), προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Μεταφορά πίστωσης

ποσού

#100.000,00# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.00.6737.009 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση & διερεύνησης   Αρχαίου Σταδίου}» πίστωση ποσού #100.000,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Γ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-05-2017

Print Friendly, PDF & Email

135/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ135/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5783/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 03-05-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου για την σύναψη της νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και του ΥΠΠΟΑ, για την «Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€, εκ των οποίων θα συμμετάσχει ο Δήμος μας με το ποσό των 100.000,00€ σύμφωνα με την 124/11-04-2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καθώς και την αρίθμ. 29/02-05-2017 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, προτείνεται η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)                                                50.161,50

-Κατάργηση έργου-

Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας

Β΄ Φάση & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου                                            € 100.000,00

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» ποσού 50.161,50 € μειώνουμε κατά 50.161,50 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31-39.264,64+50.161,50) 192.634,43€ , μειώνουμε κατά   100.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 92.634,43 € (192.634,43 – 100.000,00), προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.00.6737.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση & διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου}» πίστωση ποσού 100.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 3 Μαΐου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               Ο Προϊστάμενος                                                                                            Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                                               

                                                  και Προμηθειών

             Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                       (Τ.Υ.)                                                                                                                                  (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 124/2017 Α.Δ.Σ.,
 • την υπ’ αριθμ. 29/17 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,
 • το από 03-05-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Κατάργηση έργου:

Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

€ 50.161,50

Νέο έργο:

Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας

Β΄ Φάση &   διερεύνησης Αρχαίου Σταδίου

€ 100.000,00

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» ποσού 50.161,50 € μειώνουμε κατά #50.161,50# € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μεταφορά πίστωσης #50.161,50# € 1.1 Στον Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», πίστωση ποσού #50.161,50# € για ενίσχυσή του.
2. Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16 – 9.169,28 – 6.427,31 -39.264,64 + 50.161,50) 192.634,43 €, μειώνουμε κατά #100.000,00# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 92.634,43 € (192.634,43 – 100.000,00), προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Μείωση

ποσού

#100.000,00# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.00.6737.009 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση & διερεύνησης   Αρχαίου Σταδίου}» πίστωση ποσού #100.000,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.161,50€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 49.838,50€.

Γ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-05-2017

Print Friendly, PDF & Email