134/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

Α ΠΟ ΣΠΑ ΣΜ Α

Απότοπρακτικότης 16ης/09-06-2016τακτικής συνεδρίασηςτηςΟικονοµικής Επιτροπής.

ΑριθµόςΑπόφασης134/2016

Περίληψη: «Ορισµός δικηγόρου για την άσκηση αγωγής κατά της Στυλιανής Κουλαφέτη του Αθαν.».

Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η Ιουνίου του έτους 2016 ηµέρα της εβδοµάδαςΠέµπτηκαιώρα10:30 π.µ. συνήλθεσετακτικήδηµόσιασυνεδρίασηπότηνΠροεδρία του κ. ΣπυρίδωναΣταµατόπουλου (ηµάρχου),ύστερααπότηνυπ’ αριθµ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,πουεπιδόθηκεσύµφωναµετις διατάξεις της παρ.6του άρθρου 75 τουΝ.3852/2010«ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησηςκαιτηςΑποκεντρωµένης∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87/07-06-2010) σεκάθεένα µέλοςξεχωριστά.

∆ιαπιστώθηκεότιυπάρχεινόµιµηαπαρτία,δεδοµένου ότισεσύνολο-7µελώνπαραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- ΣταµατόπουλοςΣπυρίδων   Πρόεδρος         1.- Κελλάρης       Βασίλειος   Αντιπρόεδρος

2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «

3.- Ζάρκος

4.- Πανάγου

ηµήτριος

Αθανάσιος

Μέλος

Μέλος

3.- Σπανός Κων/νος Μέλος

Στησυνεδρίασηπαραβρέθηκεκαιηορισθείσαυπάλληλοςτου∆ήµουΣικυωνίων,ΓκορίτσαΓιαννούλα, γιατηντήρηση τωνπρακτικών.

Θέµα:10ο

ΟΠρόεδροςτηςΟικονοµικήςΕπιτροπής,ΣταµατόπουλοςΣπυρίδων,εισηγούµενοςτο10ο θέµατης ηµερήσιαςδιάταξηςπερί«Ορισµός δικηγόρου για την άσκηση αγωγής κατά της Στυλιανής Κουλαφέτη του Αθαν.»έθεσευπόψητωνµελών1)τησχετικήγνωµοδότησητηςδικηγόρουτου ΠρωτοδικείουΚορίνθου,Κωνσταντίνας Γεωργούλια,δυνάµειτηςπαρέχεταιγνώµηπροςτηνΟικονοµικήΕπιτροπήπερίτηςάσκησηςαγωγής κατάτης Στυλιανής Κουλαφέτη του Αθαν.,2)τηναναγκαιότηταορισµούδικηγόρουγιατη σύνταξη καικατάθεση αγωγής καθώςκαι εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιοντουαρµοδίου δικαστηρίου κατάτη συζήτησητηςασκηθησοµένης αγωγής.

ΗΟικονοµικήΕπιτροπήαφούέλαβευπόψητηςταπαραπάνωεκτεθέντακαιτις διατάξειςτου τουάρθρου72παρ.1εδάφ.ιετουΝ.3852/2010«ΝέαΑρχιτεκτονικήτης Αυτοδιοίκησης καιτης Αποκεντρωµένης∆ιοίκησηςΠρόγραµµαΚαλλικράτης»

Αποφα σ ίζ ει   οµόφωνα

Aρίζει τον δικηγόρο Κορίνθου Κων/νο Ζαρρή να καταθέσει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου αγωγή διεκδίκησηςτωνοφειλοµένωνµισθωµάτων κατά της Στυλιανής Κουλαφέτη,όπωςεπίσης ναπαρασταθείενώπιοντουαρµοδίου δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της προαναφερθείσας αγωγής, οποτεδήποτε αυτή ορισθεί να συζητηθείκατόπιναναβολήςκαιοιασδήποτε µαταίωσης.

B.Η πληρωµή του∆ικηγόρου θαγίνεισύµφωναµετονΚώδικαπερίδικηγόρων.4194/2013).

Γ.ΗδαπάνηπουθαπροκύψειθαβαρύνειτηνπίστωσητουΚ.Α.00-6111.001πουείναιγραµµένη στονεγκεκριµένοπροϋπολογισµότρέχοντοςέτουςγια«ΑµοιβέςΝοµικών»µεποσό30.000,00.Ο

ήµοςθαεπιβαρυνθείεκτός της αµοιβής και µετονπροβλεπόµενοεκτουνόµου Φ.Π.Α..

Η απόφασηαυτήέλαβεαύξοντααριθµό134/2016.

Συντάχθηκεκαιυπογράφεται

ΟΠρόεδρος                                               ΤαΜέλη

1. Μυττάς         Ιωάννης

ΣπυρίδωνΣταµατόπουλος                               2. Πανάγου       Αθανάσιος

3. Ζάρκος           ∆ηµήτριος

Ακριβέςαπόσπασµα

Κιάτο 09   Ιουνίου2016

Print Friendly, PDF & Email