133/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

∆ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/09-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

Αριθµός Απόφασης 133/2016

Περίληψη: «Ορισµός δικηγόρου για την άσκηση αγωγής κατά της Μαγδαληνής
Παπαγιαννοπούλου του Αθαν.».

Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η Ιουνίου του έτους 2016 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταµατόπουλου (∆ηµάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθµ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα µέλος ξεχωριστά.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο -7- µελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταµατόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος
4.- Πανάγου ∆ηµήτριος
Αθανάσιος Μέλος
Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέµα: 9ο
—————-
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σταµατόπουλος Σπυρίδων, εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Ορισµού δικηγόρου για την άσκηση αγωγής κατά της Μαγδαληνής Παπαγιαννοπούλου του Αθαν.» έθεσε υπόψη των µελών 1)τη σχετική γνωµοδότηση της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Κωνσταντίνας Γεωργούλια, δυνάµει της οποίας παρέχεται γνώµη προς την Οικονοµική Επιτροπή περί της άσκησης αγωγής κατά της Μαγδαληνής Παπαγιαννοπούλου του Αθαν., 2)την αναγκαιότητα ορισµού δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση της σχετικής αγωγής καθώς κι εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της ασκηθησοµένης αγωγής.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα

A.Ορίζει τον δικηγόρο Κορίνθου Γεώργιο Παπαβενετίου να καταθέσει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου αγωγή διεκδίκησης των οφειλοµένων µισθωµάτων κατά της Μαγδαληνής Παπαγιαννοπούλου, όπως επίσης να παρασταθεί ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της προαναφερθείσας αγωγής, οποτεδήποτε αυτή ορισθεί να συζητηθεί κατόπιν αναβολής και οιασδήποτε µαταίωσης.

B.Η πληρωµή του ∆ικηγόρου θα γίνει σύµφωνα µε τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραµµένη στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τρέχοντος έτους για «Αµοιβές Νοµικών» µε ποσό € 30.000,00. Ο
∆ήµος θα επιβαρυνθεί εκτός της αµοιβής και µε τον προβλεπόµενο εκ του νόµου Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 133/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Σταµατόπουλος 2. Πανάγου Αθανάσιος
3. Ζάρκος ∆ηµήτριος

Ακριβές απόσπασµα
Κιάτο 09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email