131/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Aπό το πρακτικό της 16ης / 09-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ με υπ’ αριθμ. 131/2016

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της

αριθ. 9/2016 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του

Ν. 3463/2006».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 09η Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προαναφερθέντος, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος

3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος

4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 7Ο

———————–

Ο Πρόεδρος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της αριθ. 9/2016 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006» έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

1. τnν υπ’ αριθμ. 127/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

2. το υπ’ αριθμ. 262/7059/9-2-16 έγγραφο του Γ.Γ. Α.Δ.Π.ΔΕ&Ι, δυνάμει του οποίου ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση.

3. το υπ’ αριθ. 9/Πρακτικό 4/15-04-2016 Απόφαση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής (Περιφέρεια Πελοποννήσου) του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

4. την υπ’ αριθμ. 107/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παροχής γνωμοδότησης.

5. την από 06-06-2016 γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Παπαϊωάννου Ιωάννας του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, η οποία κατατείνει στο ότι θα πρέπει να προβάλλει την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε δικηγόρο για άσκηση αίτησης ακύρωσης κ.λ.π.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

A. Ορίζει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Παπαϊωάννου Ιωάννα, να καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την αίτηση ακύρωσης κατά του αριθ. 9/2016 Πρακτικού με αριθ. 4/15-04-2016 Απόφαση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής (Περιφέρεια Πελοποννήσου).

B. Η πληρωµή της ∆ικηγόρου θα γίνει σύµφωνα µε τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραµµένη στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τρέχοντος έτους για «Αµοιβές Νοµικών» µε ποσό € 30.000,00., που έχει ψηφισθεί με την υπ’ αριθ. 15/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με αριθ. Π.Α.Υ. 35/2016.

Ο ∆ήµος θα επιβαρυνθεί εκτός της αµοιβής και µε τον προβλεπόµενο εκ του νόµου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email