131/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ131/2017

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Φίλη-Λεονάρδου Μαρίνας, σχετικά με την σύνταξη των υπ’ αρίθμ. 6.485 – 6.486 – 6.487 17-01-2017 ειδικών πληρεξουσίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5783/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

   Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Φίλη-Λεονάρδου Μαρίνας, σχετικά με την σύνταξη των υπ’ αρίθμ. 6.485 – 6.486 – 6.487 17-01-2017 ειδικών πληρεξουσίων», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 25-04-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που ακολουθεί:

********************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 407/30-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσαμε στην συμβολαιογράφο Σικυώνος Κα Φίλη-Λεονάρδου Μαρίνα την σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Π. Δ/τος 18/1989, σύμφωνα με τις οποίες η πληρεξουσιότητα παρέχεται με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, δυνάμει των οποίων και εδόθη η εδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Δικηγόρο Θεοδώρα Κοντοζήση του Ξενοφώντα να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα) κατά την δικάσιμο της 11/01/2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή αυτής δικάσιμο και εκπροσωπήσει τον εντολέα Δήμο Σικυωνίων προς υποστήριξη:

 1. 1.της από 15-12-2006 & με αριθμό κατάθεσης 7262/18-12-2006 αιτήσεως που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας ήδη ο Δήμος Σικυωνίων
 2. 2.της από 20-11-2015 & με αριθμό κατάθεσης 643/07-12-2015 αίτησης συνέχισης δίκης (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989)
 3. 3.της από 04-07-2007 & με αριθμό κατάθεσης 4629/06-07-2007 αιτήσεως που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας ήδη Δήμος Σικυωνίων
 4. 4.της από 28-11-2016 & με αριθμό κατάθεσης 614/28-11-2016 αίτησης συνέχισης δίκης & ακυρώσεως (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων
 5. 5.της από 22-12-2016 και με αριθμό κατάθεσης 679/22-12-2016 αίτησης συνέχισης δίκης & ακυρώσεως (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων.
 6. 6.της από 23-10-2007 και με αριθμό κατάθεσης 6899/25-10-2007 αιτήσεως που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας ήδη Δήμος Σικυωνίων.

         Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση της δαπάνης ποσού 183,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για αμοιβή της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Φίλη-Λεονάρδου Μαρίνας, με έδρα το Κιάτο, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή των υπ’ αρίθμ. 6.485 – 6.486 – 6.487 /17-01-2017 ειδικών πληρεξουσίων και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 183,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), από την υπό Κ.Α. 02.00.6111.002 γραμμένη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της, σύμφωνα με τούς επισυναπτόμενους πίνακες εκκαθάρισης.

Κιάτο   25 Απριλίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               Ο Προϊστάμενος                                                                                            Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                                               

                                                  και Προμηθειών

             Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                     (Τ.Υ.)                                                                                                                                (Τ.Υ.)

********************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν την έγκριση της εν λόγω δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την υπ’ αριθμ. 407/2016 ΑΟΕ με την οποία διορίζεται η Συμβολαιογράφος του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου για τη σύνταξη των απαιτούμενων δικαστικών πληρεξουσίων,

– τα παραπάνω εκτεθέντα,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνειτην δαπάνη ποσού #183,84# € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για αμοιβή της Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή των υπ’ αρίθμ. 6.485 – 6.486 – 6.487 /17-01-2017 ειδικών πληρεξουσίων, σύμφωνα με τούς επισυναπτόμενους πίνακες εκκαθάρισης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6111.002 με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων».

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-05-2017

Print Friendly, PDF & Email