130/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Aπό το πρακτικό της 16ης / 09-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 130/2016
Περίληψη: «Aποδοχή δωρεάς εν ζωή ακινήτων σ’ εκτέλεση δικαστικής απόφασης και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 09η Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προαναφερθέντος, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 6Ο
———————————————————–
Ο Πρόεδρος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Aποδοχής δωρεάς εν ζωή ακινήτων σ’ εκτέλεση δικαστικής απόφασης και ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων» έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το προ πολλών ετών αίτημα του Δήμου Σικυωνίων περί της μεταβίβασης του συνόλου της περιουσίας του εμπιστεύματος Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια προς αυτόν (Δήμο Σικυωνίων). Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, έλαβαν χώρα, κατά τα τελευταία έτη, μεταξύ του Δήμου και της εμπιστευματοδόχου Τράπεζας «JP Morgan Chase Bank National Association» αλλεπάλληλες έγγραφες και προφορικές επικοινωνίες, καρπός των οποίων αποτέλεσε η από 25ης.11.2013 απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου της Κομητείας Μάριον της Πολιτείας Ιντιάνα των Η.Π.Α. η οποία, μεταξύ άλλων, διέταξε τη μεταβίβαση προς το Δήμο Σικυωνίων κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφομένων ακινήτων, ήτοι:
1.Ενός οικοπέδου εκτάσεως 740,67 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, κείμενου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου της Δ.Κ. Σικυώνος της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο υπ’ αριθμ. 80 Ο.Τ. και στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντίστασης και Μαυρούλια. Επί του εν λόγω ακινήτου υφίστανται (χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας): α)ένα ισόγειο κατάστημα, συνολικής επιφανείας 183,35 τ.μ., με συνεχόμενο τούτου βοηθητικό χώρο (αποθήκη) επιφανείας 53,87 τ.μ., β)έτερο ισόγειο κατάστημα επιφανείας 85,27 τ.μ., γ)έτερο ισόγειο κατάστημα 5,48 τ.μ. με τμήμα αποθήκης επιφανείας 18,54 τ.μ., δ)ισόγειο κατάστημα επιφανείας 52,29 τ.μ. και αποθήκη επιφανείας 42,38 τ.μ., ε)ισόγειο κατάστημα επιφανείας 66,33 τ.μ. κι αποθηκευτικό χώρο επιφανείας 99,70 τ.μ..
2.Ενός οικοπέδου, πρώην αγροτεμαχίου, το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως της Δ.Κ. Σικυώνος της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και δυνάμει της σχετικής πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 2 «Τραγάνα-Πλατάνια» που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 452/13.5.2003 ΦΕΚ μη κυρωθείσας ακόμη της σχετικής πράξης εφαρμογής. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός των υπ’ αριθμ. 433, 437Α και 442 Ο.Τ. με προσόψεις επί των οδών Σπυρίδωνος και Βασιλείου Φραντζή, ανωνύμου οδού (μη διανοιγμένης) και Ευαγγέλου Σκούρα, έχει αρχική συνολική έκταση 9.167,47 τ.μ., οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα, οι δε τελικές αποδιδόμενες ιδιοκτησίες θα έχουν επιφάνεια 2.791,42 τ.μ. (εντός του υπ’ αριθμ. 433 Ο.Τ.) και 2.655,18 τ.μ. (εντός του υπ’ αριθμ. 437Α Ο.Τ.).
Σημειωτέον πως η εν λόγω μεταβίβαση θα συντελεσθεί αποκλειστικά προς το σκοπό της υλοποίησης των φιλανθρωπικών κι εκπαιδευτικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, ενώ τα συλλογικά όργανα του Δήμου έχουν λάβει αποφάσεις με θετικό περιεχόμενο για την προαναφερθείσα μεταβίβαση.
Κατόπιν των ως άνω, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε πως πρέπει να υλοποιηθεί η προαναφερθείσα δικαστική απόφαση και να συνταχθούν οι απαιτούμενες συμβολαιογραφικές πράξεις δωρεάς εν ζωή.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.-Να εκτελεσθεί η από 25ης.11.2013 απόφαση του Ανωτέρου Δικαστηρίου της Κομητείας Μάριον της Πολιτείας Ιντιάνα των Η.Π.Α. και ν’ αποδεχθεί ο Δήμος Σικυωνίων δυνάμει συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς εν ζωή τα κατωτέρω περιγραφόμενα ακίνητα, ήτοι:

1.Ένα οικόπεδο εκτάσεως 740,67 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, κείμενο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου της Δ.Κ. Σικυώνος της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο υπ’ αριθμ. 80 Ο.Τ. και στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντίστασης και Μαυρούλια. Επί του εν λόγω ακινήτου υφίστανται (χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας): α)ένα ισόγειο κατάστημα, συνολικής επιφανείας 183,35 τ.μ., με συνεχόμενο τούτου βοηθητικό χώρο (αποθήκη) επιφανείας 53,87 τ.μ., β)έτερο ισόγειο κατάστημα επιφανείας 85,27 τ.μ., γ)έτερο ισόγειο κατάστημα 5,48 τ.μ. με τμήμα αποθήκης επιφανείας 18,54 τ.μ., δ)ισόγειο κατάστημα επιφανείας 52,29 τ.μ. και αποθήκη επιφανείας 42,38 τ.μ., ε)ισόγειο κατάστημα επιφανείας 66,33 τ.μ. κι αποθηκευτικό χώρο επιφανείας 99,70 τ.μ..

2.Ένα οικόπεδο, πρώην αγροτεμάχιο, το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως της Δ.Κ. Σικυώνος της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και δυνάμει της σχετικής πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 2 «Τραγάνα-Πλατάνια» που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 452/13.5.2003 ΦΕΚ μη κυρωθείσας ακόμη της σχετικής πράξης εφαρμογής. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός των υπ’ αριθμ. 433, 437Α και 442 Ο.Τ. με προσόψεις επί των οδών Σπυρίδωνος και Βασιλείου Φραντζή, ανωνύμου οδού (μη διανοιγμένης) και Ευαγγέλου Σκούρα, έχει αρχική συνολική έκταση 9.167,47 τ.μ., οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα, οι δε τελικές αποδιδόμενες ιδιοκτησίες θα έχουν επιφάνεια 2.791,42 τ.μ. (εντός του υπ’ αριθμ. 433 Ο.Τ.) και 2.655,18 τ.μ. (εντός του υπ’ αριθμ. 437Α Ο.Τ.). Η μεταβίβαση αυτή θα συντελεσθεί προκειμένου να υλοποιηθούν οι φιλανθρωπικοί και εκπαιδευτικοί σκοποί του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια.

Β.-Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Μάρθα Φρούντζου, να προβεί στη σύνταξη των απαιτούμενων Συμβολαιογραφικών Πράξεων Δωρεάς εν Ζωή.

Γ.-Ψηφίζει πίστωση ποσού 10.563,10 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» με αριθμό Π.Α.Υ. 282/2016.

Δ.-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων, Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή των Συμβολαιογραφικών Πράξεων Δωρεάς εν Ζωή, με τους αναφερομένους σε αυτές όρους, καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email