130/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ130/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της πυροπροστασίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5783/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της πυροπροστασίας», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 28.04.2017 2ο πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

 

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 117 Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 66.154,89 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} & αριθμού μελέτης 3/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. (1)την αριθμ. 85/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ο83Ω1Θ-ΛΕΨ)
 2. (2)το αριθμ. 4503/04.04.2017 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται η προσωρινή ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
 3. (3)την με αριθμ. 5309/21.04.2017 αίτηση της προσωρινής αναδόχου του διαγωνισμού «ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ», περί υποβολής φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 27η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 οι κάτωθι:

 1. 1.Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. 2.Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. 3.Γεωργία Μαστέλλου, Δημοτική Υπάλληλος αναπληρωματικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 2583/28.02.2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου το φάκελο της προσωρινής αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώνουμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο Δήμο εγκαίρως, γίνεται δεκτός και προχωρούμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 22.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 22.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 22.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 16031/20.01.2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 63143766/03.04.2017 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6/05.01.2017 ΙΚΑ
ΝΑΙ 51451/ΔΠ/03.04.2017 Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α.(Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Μη κήρυξη σε πτώχευση

[παρ. γ άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 447/09.03.2017 Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 446/09.03.2017 Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε εκκαθάριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 22.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6522/121892/10.03.2017 Τ.Ε.Ε.
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 22.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/1633/03.03.2017 (με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 28.02.2020) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.

Κατά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ισχύς του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου της κας Φραγκοπούλου Ελένης, παρήλθε την 20η/04/2017 και επανήλθαμε με το υπ’ αριθμ. 5648/27.04.2017 έγγραφό μας, με το οποίο καλείται η προσωρινή ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ, εντός πέντε (5) ημερών. Κατόπιν του ανωτέρω προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας νέο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου με τα εξής στοιχεία:

Αποδεικτικό Μέσο Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 22.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 22.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 22.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 124003/28.04.2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στην προσωρινή ανάδοχο «ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ».

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. την υπ’ αριθμ. 21/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΥΨΧΩ1Θ-ΡΞ9) περί Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €,
 4. την υπ’ αριθμ. 63/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΖΩΚΩ1Θ-Δ7Τ, ΑΔΑΜ:17REQ005845652 2017-02-24),
 5. την υπ’ αριθμ. 37/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 3/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της πυροπροστασίας» με ΑΔΑ: 7Ν1ΦΩ1Θ-8ΚΞ και ΑΔΑΜ: 17REQ005846166 2017-02-24 (ΠΑΥ 174/2017),
 6. την υπ’ αριθμ. 2583/28.02.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC005851890/28.02.2017,
 7. την υπ’ αριθμ. 2584/28.02.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
 8. την υπ’ αριθμ. 85/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου με ΑΔΑ: 6Ο83Ω1Θ-ΛΕΨ,
 9. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 85/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
 10. την υπ’ αριθμ. 4503/04-04-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 11. τον υπ’ αριθμ. 5309/21-04-2017 αίτηση της προσωρινού αναδόχου,
 12. τo από 28-04-2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 28.04.2017 2ο πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας».

B.- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της πυροπροστασίας» προϋπολογισμού #66.154,89# € {συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.} στην μειοδότρια «ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ» με μέση έκπτωση 36,22%.

Γ.-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-05-2017

Print Friendly, PDF & Email