129/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ129/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5783/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 26.04.2017 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

                Ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» προϋπολογισμού 412.976,09 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Στο Κιάτο σήμερα την 20η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

 1. 1.Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. 2.Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. 3.Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 4021/28.03.2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v    Εμφανίσθηκαν κατά σειρά οι πιο κάτω, που παρέδωσαν φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Όλοι οι φάκελοι, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο παρών πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφησαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ) Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 28277 ΟΔΟ 2η ΖΑΡΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                     ΑΕ 736810
2ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29573 ΟΔΟ 1η ΙΔΙΟΣ                                                       ΑΝ 269016
3ος ΤΗΚ Α.Ε. 19353 ΟΔΟ 4η ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         ΑΕ 006828
4ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 ΟΔΟ 2η ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           Χ 397610
5ος Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 25714 ΟΔΟ 1η ΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΑΕ 736304
6ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 30505 ΟΔΟ 2η ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΕ 738277
7ος ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 360 ΟΔΟ 2η ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙ 530440
8ος ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 19462 ΟΔΟ 3η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   5201/20-04-2017 (09:24)
9ος ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. 28708 ΟΔΟ 2η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   5212/20-04-2017 (09:48)
10ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1025 ΟΔΟ 2η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   5211/20-04-2017 (09:48)
11ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. 26770 ΟΔΟ 2η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   5209/20-04-2017 (09:49)
12ος ΚΩΝ. ΜΙΛΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 19957 ΟΔΟ 2η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   5214/20-04-2017 (09:55)

v    Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφορά, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αναλυτικής διακήρυξης στον Πίνακα [2] και ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους.

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ
2ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
3ος ΤΗΚ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
4ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
5ος Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
6ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
7ος ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
8ος ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
9ος ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
10ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ
11ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
12ος ΚΩΝ. ΜΙΛΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ

v    Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (Ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 46,00 ΝΑΙ
2ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 34,94 ΝΑΙ
3ος ΤΗΚ Α.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 48,10 ΝΑΙ
4ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ & ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 52,10 ΝΑΙ
5ος Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 37,00 ΝΑΙ
6ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 30,00 ΝΑΙ
7ος ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 26,66 ΝΑΙ
8ος ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 42,43 ΝΑΙ
9ος ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 47,00 ΝΑΙ
10ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 48,16 ΝΑΙ
11ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ & ΜΗΔΕΝ ΟΚΤΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 27,08 ΝΑΙ
12ος ΚΩΝ. ΜΙΛΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 47,00 ΝΑΙ

Η Ε.Δ. διαπίστωσε ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι Αποδεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 52,10
2ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 48,16
3ος ΤΗΚ Α.Ε. 48,10
4ος ΚΩΝ. ΜΙΛΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 47,00
5ος ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. 47,00
6ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 46,00
7ος ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 42,43
8ος Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 37,00
9ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34,94
10ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 30,00
11ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. 27,08
12ος ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 26,66

 

v    Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 4021/28.03.2017 αναλυτικής διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [5] που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [5]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
2ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3ος ΤΗΚ Α.Ε.
4ος ΚΩΝ. ΜΙΛΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
5ος ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
6ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
7ος ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
8ος Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
9ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
11ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.
12ος ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι Πίνακα [6].

ΠΙΝΑΚΑΣ [6]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 7002018624/12-04-2017 EUROBANK ERGASIAS KIATOY 5285/20-04-2017
2ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1724799/12-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 57955/20-04-2017
3ος ΤΗΚ Α.Ε. 1724957/18-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 57954/20-04-2017
4ος ΚΩΝ. ΜΙΛΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 119970/19-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΠΑΤΡΑ 5556/26-04-2017
5ος ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. 54683/19-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΧΑΛΚΙΔΑ 5310/21-04-2017
6ος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 1724215/03-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 57969/20-04-2017
7ος ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1724761/12-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 57972/20-04-2017
8ος Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 1724703/11-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 57973/20-04-2017
9ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1724474/07-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 57974/20-04-2017
10ος Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1528/19-04-2017 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                   146 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5312/21-04-2017
11ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. 119916/05-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΠΑΤΡΑ 5556/26-04-2017
12ος ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1724619/10-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 57976/20-04-2017

 

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο

«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 52,10%.

**************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. την υπ’ αριθμ. 21/2017 Α.Ο.Ε. περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (ΑΔΑ: ΩΥΨΧΩ1Θ-ΡΞ9),
 4. την υπ’ αριθμ. 49/2017 Α.Ο.Ε. περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΑΔΑ: 61ΟΘΩ1Θ-ΔΡΥ.
 5. την υπ’ αριθμ. 93/2017 Α.Δ.Σ. περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΑΔΑ: 7ΚΙΒΩ1Θ-8ΞΩ νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 67770/11.04.2017 του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι. με ΑΔΑ: ΩΨΟΦΟΡ1Φ-2Λ5.
 6. Την υπ’ αριθμ. 4/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας #412.976,09# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 7. Την υπ’ αριθμ. 97/2017 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού (ΑΔΑ:6ΦΛΚΩ1Θ-Π44 & ΑΔΑΜ: 17REQ005978647 2017-03-28),
 8. Την υπ’ αριθμ. 83/2017 Α.Ο.Ε. περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία»με ΑΔΑ: 6Ω7ΗΩ1Θ-ΦΓΔ & ΑΔΑΜ: 17REQ005985657 2017-03-28 (ΠΑΥ 226/2017).
 9. Την υπ’ αριθμ. 4021/28.03.2017 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC005987499 2017-03-29.
 10. Την υπ’ αριθμ. 4030/28.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΝΕΞΩ1Θ-3ΓΚ).
 11. τo από 26.04.2017 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού έργων, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία των φακέλων που υποβλήθηκαν,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 26.04.2017 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία».

B.- Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, την εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό 25ης Μαρτίου 11 ΤΚ 20200 ΚΙΑΤΟ, με Α.Φ.Μ. 997636418 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-25000 (21080), με μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο κόμμα δέκα τοις εκατό (52,10%).

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-05-2017

Print Friendly, PDF & Email