128/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               ορθή επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/24-04-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού  Άγγελου & Βασιλείου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3936/20-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Μπουζιάνη Βασιλική    
6.     Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού  Άγγελου & Βασιλείου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 3698/13-04-2018 αίτηση των Άγγελου & Βασιλείου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου, δυνάμει της οποίας αιτούνται αποζημίωση με εξωδικαστική διαδικασία για την ιδιοκτησία τους, αποτελούμενη από: α) δύο (2) αποθήκες 172,25 τετραγωνικών μέτρων, β) μιας δεξαμενής νερού 26,25 τετραγωνικών μέτρων, γ) ενός αρδευτικού συγκροτήματος καθώς και δ) ποικιλία δένδρων, ευρισκόμενη στα οικοδομικά τετράγωνα 233 και 235 με κτηματολογικούς αριθμούς 010457 και 010498 αντίστοιχα, όπως αναγράφεται στο κυρωμένο πίνακα επικειμένων της ΠΕ 3 Κανελλοπούλου – Σφαγεία Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της δυνατότητας ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους Άγγελο & Βασίλειο Χρυσανθάκη.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3698/13-04-2018 αίτηση των ανωτέρω καθώς και
  • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Γεωργούλια Κωνσταντίνα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της δυνατότητας ή μη επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους Άγγελο & Βασίλειο Χρυσανθάκη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 3698/13-04-2018 αίτησής τους, δυνάμει της οποίας αιτούνατι αποζημίωση με εξωδικαστική διαδικασία για την ιδιοκτησία τους, όπως αυτή περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας, ευρισκόμενη στα οικοδομικά τετράγωνα 233 και 235 με κτηματολογικούς αριθμούς 010457 και 010498 αντίστοιχα, όπως αναγράφεται στο κυρωμένο πίνακα επικειμένων της ΠΕ 3 Κανελλοπούλου – Σφαγεία Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

 

  1. B. Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Κελλάρης Βασίλειος

2.       Μυττάς Ιωάννης

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Μπουζιάνη Βασιλική

5.       Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-04-2018

Print Friendly, PDF & Email