127/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Aπό το πρακτικό της 16ης / 09-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 127/2016
Περίληψη: «Αποδοχή λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 09η Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προαναφερθέντος, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 3Ο
———————————————————–
Ο Πρόεδρος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αποδοχή λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Κιάτου» έθεσε υπ’ όψιν της επιτροπής το από 02-06-16 υπηρεσιακό σημείωμα του υπαλλήλου Νικολάου Στούκα, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3 ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τo Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ.-
******************************************

Με την αρίθμ. 72/11-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 20-7325.001 το αρίθμ. 68/2016 (Σειρά Α΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 459,88 € για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 99/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Στούκα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 11-07-2016.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκε όλο το ποσό δηλαδή 459,88 € σύμφωνα με την από 11-05-2016 Εντολή Πληρωμής προς Δικαιούχο Οργανισμό (Μέσω της Υπηρεσίας Winbank) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ {από τον υπόλογο διαχειριστή Νικόλαο Στούκα μέσω του Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου} προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με χρέωση του Λογαριασμού της ΔΕΔΔΗΕ στον 16ψήφιο Κωδικό πελάτη «3318164790182026».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 2 Ιουνίου 2016
Ο Υπόλογος
Νικόλαος Ι. Στούκας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 72/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 02-06-2016 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας κ. Νικόλαο Στούκα με αριθμό 68/2016 (Σειρά Α’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, ποσού 459,88 € για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Κιάτου» , σύμφωνα με την 99/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Στούκα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 11-07-2016, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 02-06-2016 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email