127/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ127/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αγωγής της κας Χούντα Βασιλικής κλπ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5783/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αγωγής της κας Χούντα Βασιλικής κλπ» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 21-04-2017 αγωγή της Βασιλικής συζύγου Ηλία Χούντα κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται:

 1. η αναγνώριση της Βασιλικής συζ. Ηλία Χούντα ως ψιλής κυρίας και της Ειρήνης συζ. Αντρέα Γκίκα ως επικαρπώτριας του αναφερόμενου και περιγραφομένου στην αγωγή εδαφικού τμήματος (lα) ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της ΤΚ Μουλκίου στην θέση «Γκράβα»,
 2. να διαταχθεί η αποβολή του Δήμου Σικυωνίων καθώς και οποιοδήποτε τρίτου από το ανωτέρω περιγραφόμενο στην αγωγή εδαφικό τμήμα,
 3. η αναγνώριση της Βασιλική συζ. Ηλία Χούντα ως ψιλής κυρίας και του Ανδρέας Γκίκα του Κων/νου ως επικαρπωτή του αναφερόμενου και περιγραφομένου στην αγωγή εδαφικού τμήματος (lβ) ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της ΤΚ Μουλκίου στην θέση «Γκράβα»,
 4. να διαταχθεί η αποβολή του Δήμου Σικυωνίων καθώς και οποιοδήποτε τρίτου από το ανωτέρω εδαφικό τμήμα,
 5. η υποχρέωση καταβολής του Δήμου Σικυωνίων και της Γεωργίας Κλειούφη του Γεωργίου:

α) το ποσό των 33.576,00 € στη Βασιλική Χούντα και στην Ειρήνη Γκίκα έκαστος,

β) το ποσό των 18.784,00 € στη Βασιλική Χούντα και στον Ανδρέα Γκίκα έκαστος,

γ) το ποσό των 10.000,00 € έκαστος λόγω ηθικής βλάβης νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι

την ολοσχερή εξόφληση του,

Άλλως και επικουρικά:

α) το ποσό των 55.288,50 € στη Βασιλική Χούντα και στην Ειρήνη Γκίκα,

β) το ποσό των 30.962,50 € στη Βασιλική Χούντα και στον Ανδρέα Γκίκα,

γ) το ποσό των 15.000,00 € έκαστος λόγω ηθικής βλάβης νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι

την ολοσχερή εξόφληση του,

 1. η κήρυξη της παρούσας αγωγής προσωρινά εκτελεστή
 2. να καταδικαστούν ο Δήμος Σικυωνίων και η Γεωργία Κλειούφη στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του δικηγόρου.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 και 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα παραπάνω εκτεθέντα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.-Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου τον κο Άγγελο Τσιφτσή προκειμένου παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή της κας Βασιλικής Χούντα συζ. Ηλία κλπ, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Δ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή της κας Βασιλικής Χούντα συζ. Ηλία κλπ, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ε.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας.

ΣΤ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Η.- Η αμοιβή του δικηγόρου, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-05-2017

Print Friendly, PDF & Email