126/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 09 – 06 – 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 126 / 2016

Περίληψη: Απ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 7998/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Απ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος¨» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθ. 184/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του εν λόγω έργου, την αριθ. 5/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» προϋπολογισμού 12.600,00 € που θα εξοφληθεί από ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013= 7,72€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014= 8.802,98€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 = 3.789,30€) την αριθ. 111/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ανάκλησης της αριθ. 99/2016 Α.Ο.Ε.» και εισηγήθηκε την ανάθεση εκ νέου του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.30.7326.003 με ποσό 12.600,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
– του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην
Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στον
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ που είναι γραμμένος στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -29592-
για έργα (οδοποιϊας-οικοδομικά-υδραυλικά-λιμενικά-βιομηχανικά-ενεργειακά) με τις τιμές της
επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7326.003 που είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 12.600,00 €
που θα εξοφληθεί από ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013= 7,72€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 2014= 8.802,98€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015= 3.789,30€), (Πρόταση
Ανάληψης Υποχρέωσης 274/2016).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση
των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο
Ε.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 09 Ιουνίου 2016

Print Friendly, PDF & Email