126/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/24-04-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3936/20-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

1.την υπ’ αριθμ. 106/2016 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΞΗ9Ω1Θ-6ΡΓ) περί ορισμού της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κος Αντιγόνης Κατσαβού για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως,

2. την υπ’ αριθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, δυνάμει της οποίας: α) Δέχεται εν μέρει την έφεση του Δήμου Σικυωνίων, β) Μεταρρυθμίζει την 19/2004 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, γ) Υποχρεώνει το Δήμο Σικυωνίων να καταβάλει στην εφεσίβλητη το ποσό των χίλιων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.690,56 €), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση καθώς και δ) Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα αυτού.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο πρότεινε τον ορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Γαβριήλ Τασούλη.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, δυνάμει της οποίας:α) Δέχεται εν μέρει την έφεση του Δήμου Σικυωνίων, β) Μεταρρυθμίζει την 19/2004 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, γ) Υποχρεώνει το Δήμο Σικυωνίων να καταβάλει στην εφεσίβλητη το ποσό των χίλιων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.690,56 €), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση καθώς και δ) Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα αυτού.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-04-2018

Print Friendly, PDF & Email